Vật liệu xây dựng

Thông báo số 17864/TB-SXD-VLXD ngày 20/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramics (Việt Nam) (22/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Đa Lộc Logicstics (Các Thông báo số 17833, 17834, 17835, 17836, 17837, 17838, 17839, 17840, 17841, 17842, 17843, 17844, 17845, 17846, 17847, 17848, 17849, 17850, 17851, 17852, 17853, 17854, 17855, 17856, 17857, 17858, 17859, 17860, 17861, 17862/TB-SXD-VLXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng) (22/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (Các Thông báo số 17823, 17824, 17825, 17826, 17827, 17828, 17829, 17830, 17831, 17832/TB-SXD-VLXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng) (22/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 17806, 17807, 17808, 17809, 17810, 17811, 17812, 17813, 17814, 17815, 17816, 17817, 17818, 17819, 17820, 17821, 17822/TB-SXD-VLXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng) (22/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 17802, 17803, 17804, 17805/TB-SXD-VLXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng) (22/12/2022)
Thông báo số 17799/TB-SXD-VLXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Giang Khang (22/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sơn Dragon (Các Thông báo số 17800, 17801/TB-SXD-VLXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng) (22/12/2022)
Thông báo số 17795/TB-SXD-VLXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (22/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Vạn Xuân (Các Thông báo số 17787, 17788, 17789, 17790, 17791, 17792, 17793, 17794/TB-SXD-VLXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng) (22/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp cửa kính nhôm C.N.D (Các Thông báo số 17786, 17798/TB-SXD-VLXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng) (22/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Casa Bella (Các Thông báo số 17782, 17783, 17784, 17785/TB-SXD-VLXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng) (22/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 17490, 17491, 17492, 17493, 17494, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17500, 17501, 17502, 17503, 17504, 17505, 17506, 17507, 17508, 17509, 17510, 17511, 17512, 17513, 17514, 17515, 17516, 17518/TB-SXD-VLXD ngày 14/12/2022 của Sở Xây dựng) (19/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh (Các Thông báo số 17533, 17534, 17535, 17536, 17537, 17538, 17539, 17540, 17541, 17542, 17543, 17544, 17545, 17546, 17547, 17548, 17549, 17550, 17551, 17552, 17553, 17554, 17555, 17556, 17557, 17558, 17559, 17560, 17561, 17562, 17563, 17564, 17565, 17566, 17567, 17568, 17569, 17570, 17571, 17572, 17573, 17574, 17575/TB-SXD-VLXD ngày 15/12/2022 của Sở Xây dựng) (19/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Công ty TNHH Một thành viên Kính Trường Phát (Các Thông báo số 17485, 17486/TB-SXD-VLXD ngày 14/12/2022 của Sở Xây dựng) (19/12/2022)
Thông báo số 17484/TB-SXD-VLXD ngày 14/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Nam GS Industry (19/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Giang Khang (Các Thông báo số 17361, 17362, 17363, 17364, 17365, 17366, 17367, 17368, 17369, 17370, 17371, 17372, 17373, 17374, 17375, 17376, 17377, 17378, 17379, 17380, 17381, 17382, 17383, 17384, 17385, 17386, 17387, 18388, 17389/TB-SXD-VLXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng) (19/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Đá Thành Đạt (Các Thông báo số 17174, 17175, 17176, 17177, 17179, 17180, 17181, 17182, 17183, 17184, 17185, 17186, 17187, 17188/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty CP Quốc tế gốm sứ Việt (Các Thông báo số 17208, 17209, 17210, 17211, 17212, 17213, 17214, 17215, 17216, 17217, 17218, 17219, 17220, 17221, 17222, 17223, 17224, 17225, 17226/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 17204, 17205, 17206, 17207/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (Các Thông báo số 17350, 17351, 17352, 17353, 17354, 17355, 17356, 17357, 17358, 17359, 17360/TB-SXD-VLXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)