Vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2021 (Thông báo số 523/TB-SXD-VLXD ngày 14/01/2022) (14/01/2022)
Danh sách đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận hợp quy; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng năm 2020, 2021 (Cập nhật từ ngày 01/01/2020 đến ngày 29/12/2021) (06/01/2022)
Thông báo số 50/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH NBiro Ceramic (Việt Nam) (06/01/2022)
Thông báo số 49/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát hập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hoa Xinh Tải Thông báo số (06/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Thiên Bình Phát (các Thông báo số 45/TB-SXD-VLXD, 46/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng) (06/01/2022)
Thông báo số 42/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 154/2021-TK ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thiên Kim (06/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Gi Han (các Thông báo số 37, 38, 39, 40, 41/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng) (06/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Revolution Paint (các Thông báo số 34/TB-SXD-VLXD, 35/TB-SXD-VLXD, 36/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng) (06/01/2022)
Thông báo số 33/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 04/VTP ngày 24/9/2021 của Công ty Cổ phần Vinh Trí Phát (06/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Thiên Bình Phát (các Thông báo số 45/TB-SXD-VLXD, 46/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng) (05/01/2022)
Thông báo số 50/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 156/NCV-MKT/2021 ngày 29/12/2021 của Công ty TNHH NBiro Ceramic (Việt Nam) (05/01/2022)
Thông báo số 49/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát hập khẩu - Công bố hợp quy số 01/HOAXINH ngày 28/12/2021 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hoa Xinh (05/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Revolution Paint (các Thông báo số 34, 35, 36/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng) (04/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Gi Han (các Thông báo số 39, 40, 41/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng) (04/01/2022)
Thông báo số 37/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 01/GIHAN ngày 21/12/2021 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Gi Han (04/01/2022)
Thông báo số 33/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 04/VTP ngày 24/9/2021 của Công ty Cổ phần Vinh Trí Phát (04/01/2022)
Thông báo số 42/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 154/2021-TK ngày 16/12/2021 của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thiên Kim (04/01/2022)
Thông báo số 13562/TB-SXD-VLXD ngày 31/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 157/NCV-MKT/2021 ngày 24/12/2021 của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (31/12/2021)
Thông báo số 13433/TB-SXD-VLXD ngày 30/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Hiệp Hòa House - Hợp quy 02/2021HHS0601 (BN 2103473) (31/12/2021)
Công văn số 13322/SXD-VLXD ngày 29/12/2021 của Sở Xây dựng về việc thu hồi giấy chứng nhận hợp quy đối với hàng hóa gạch gốm ốp lát của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (29/12/2021)