Vật liệu xây dựng

Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 9 đến tháng 10/2021 (Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 31/10/2021) (01/12/2021)
Thông báo số 11452/TB-SXD-VLXD ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh Thông báo số 9630/TB-SXD-VLXD ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Sở Xây dựng về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021 (bổ sung). (25/11/2021)
Thông báo số 11560/SXD-VLXD ngày 22/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp sản xuất trong nước (22/11/2021)
Công văn số 11540/SXD-QLCL-VLXD ngày 22/11/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 và phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021 (22/11/2021)
Thông báo số 11559/SXD-VLXD ngày 22/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Hưng Phát - Hợp quy 01-CBHQ-HP/2021 ngày 11/11/2021 (BN 2102886) (22/11/2021)
Thông báo số 11560/SXD-VLXD ngày 22/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp sản xuất trong nước - Công ty TNHH VLXD Xi măng SCG Việt Nam - Hợp quy 01/2021/CB-STARCEMT ngày 01/11/2021 (BN 2102887) (22/11/2021)
Công văn số 11451/SXD-VLXD ngày 19/11/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin liên quan hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu (19/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP Đá Hoa Cương Châu Âu (các Thông báo số  11477/TB-SXD-VLXD, 11478/TB-SXD-VLXD ngày 19/11/2021 của Sở Xây dựng) (19/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP ASIA STARS (các Thông báo số  11465, 11466, 11467, 11468, 11469, 11470/TB-SXD-VLXD ngày 19/11/2021 của Sở Xây dựng) (19/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu của Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt (các Thông báo số  11479, 11480, 11481, 11482,11483, 11484, 11485, 11486, 11487, 11488/TB-SXD-VLXD ngày 19/11/2021 của Sở Xây dựng) (19/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số  11489/TB-SXD-VLXD, 11490/TB-SXD-VLXD ngày 19/11/2021 của Sở Xây dựng) (19/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM Cao Minh Khang (các Thông báo số 11386, 11387, 11388, 11389, 11390, 11391, 11392, 11393, 11394, 11395, 11396, 11397, 11398, 11399, 11400, 11408, 11409, 11410, 11411, 11412, 11413, 11414, 11415, 11416, 11417/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2021 của Sở Xây dựng) (18/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sagittarius VN (các Thông báo số 11360, 11361, 11362, 11363, 11364, 11365, 11366, 11367, 11368, 11369, 11370, 11371, 11372, 11373, 11374, 11375, 11376, 11377, 11378, 11379/TB-SXD-VLXD ngày 17/11/2021 của Sở Xây dựng) (17/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH (các Thông báo số 10566, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586, 10587, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10594/TB-SXD-VLXD ngày 03/11/2021 của Sở Xây dựng) (04/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (các Thông báo số 10324, 10325, 10326, 10327, 10328, 10329, 10330, 10331, 10332, 10333, 10334, 10335, 10336, 10337/TB-SXD-VLXD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng) (03/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang (các Thông báo số 10476, 10477, 10478, 10479, 10480, 10481, 10482, 10483, 10484, 10485, 10486, 10487, 10488, 10489, 10490, 10491, 10492, 10493, 10494, 10495/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng) (02/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang (các Thông báo số 10447, 10448, 10449, 10450, 10451, 10452, 10453, 10454, 10455, 10456, 10457, 10458, 10459, 10460, 10461, 10462, 10463, 10464, 10465, 10466/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng) (02/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Thương mại Lợi Tường (các Thông báo số 10470, 10471, 10472, 10473/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng) (02/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm kính phẳng tôi nhiệt sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kính Trung Nam (các Thông báo số 10467, 10468, 10469/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng) (02/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu  của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (các Thông báo số 10474/TB-SXD-VLXD, 10475/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng) (02/11/2021)