Vật liệu xây dựng

Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 8/2020 (Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/8/2020) (08/09/2020)
Triển khai, phổ biến Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 (01/09/2020)
Triển khai, phổ biến Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (28/08/2020)
Hướng dẫn đăng ký hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (26/08/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 7/2020 (Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2020) (14/08/2020)
Thông báo số 8853/TB-SXD-VLXD ngày 05/8/2020 của Sở Xây dựng về việc tạm hoãn kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 theo Kế hoạch số 8101/KH-SXD-VLXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 (07/08/2020)
Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (nhắc lần 3) (29/07/2020)
Quyết định số 1243/QĐ-SXD-TCCB ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (28/07/2020)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2020 (13/07/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 6/2020 (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020) (10/07/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 5/2020 (Từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020) (15/06/2020)
Công văn số 5915/SXD-VLXD ngày 02/6/2020 của Sở Xây dựng v/v đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cửa sổ, cửa đi - Cửa kim loại của Công ty TNHH Công nghệ Nhôm kính Sài Gòn (02/06/2020)
Thông báo số 5600/TB-SXD-VLXD ngày 27/5/2020 của Sở Xây dựng về việc đôn đốc gửi bảng niêm yết giá phục vụ công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ tại Sở Xây dựng quý II/2020 (27/05/2020)
Phổ biến, thông tin Đề án phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 (14/05/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 4 (Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 29/4/2020) (07/05/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 3/2020 (Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 31/3/2020) (10/04/2020)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2020 (07/04/2020)
Quyết định số 1170/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 (04/04/2020)
Công văn số 3089/SXD-VLXD ngày 26/3/2020 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ  công bố hợp quy đối với các sản phẩm gạch bê tông của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Thành Long Bình (27/03/2020)
Triển khai, phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD (19/03/2020)