Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Hưng Phát VN Logistics (Các Thông báo số 17320, 17321, 17322, 17323, 17324, 17325, 17326, 17327, 17328, 17329, 17330, 17331, 17332, 17333, 17334, 17335, 17336, 17337, 17338, 17339, 17340, 17341, 17342, 17343, 17344, 17345, 17346, 17347, 17348, 17349/TB-SXD-VLXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH XNK Giang Khang (Các Thông báo số 17289, 17290, 17291, 17292, 17293, 17294, 17295, 17296, 17297, 17298, 17299, 17300, 17301, 17302, 17303, 17390/TB-SXD-VLXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 17197, 17198, 17199, 17200, 17201, 17202, 17203/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH XNK Giang Khang (Các Thông báo số 17304, 17305, 17306, 17307, 17308, 17309, 17310, 17311, 17312, 17313, 17314, 17315, 17316, 17317, 17318, 17319/TB-SXD-VLXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 17068, 17069, 17070, 17071, 17072, 17073, 17074, 17075, 17076, 17077, 17078, 17079, 17080, 17081, 17082/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2022 của Sở Xây dựng) (14/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 17170, 17171, 17172, 17173/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2022 của Sở Xây dựng) (13/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 17034, 17035, 17036, 17037, 17038, 17039, 17040, 17041, 17042, 17043, 17044, 17045, 17046, 17047/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2022 của Sở Xây dựng) (13/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 16988, 16989, 16990, 16991, 16992, 16993, 16994, 16995, 16996, 16997, 16998, 16999, 17000, 17001, 17002, 17003, 17004, 17005, 17006, 17007, 17008, 17009, 17010, 17011, 17012, 17013, 17014, 17015, 17016, 17017/TB-SXD-VLXD ngày 05/12/2022 của Sở Xây dựng) (12/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Phú Quý (Các Thông báo số 16978, 16979, 16980, 16981, 16982, 16983, 16984, 16985, 16986, 16987/TB-SXD-VLXD ngày 05/12/2022 của Sở Xây dựng) (12/12/2022)
Thông báo số 16912/TB-SXD-VLXD ngày 05/12/2022 của Sở Xây dựng về việc đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Lộc (12/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (Các Thông báo số 16914, 16915, 16916, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16927, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933/TB-SXD-VLXD ngày 05/12/2022 của Sở Xây dựng) (12/12/2022)
Thông báo số 16911/TB-SXD-VLXD ngày 05/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Kính Phương Đông (12/12/2022)
Thông báo số 16908/TB-SXD-VLXD ngày 05/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Vinh Trí Phát (12/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 16809, 16810, 16811, 16812, 16813, 16814, 16815/TB-SXD-VLXD ngày 01/12/2022 của Sở Xây dựng) (06/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 16684, 16685, 16686, 16687, 16688, 16689, 16690, 16691, 16692, 16693, 16694, 16695, 16696, 16697, 16698, 16699, 16700, 16701, 16702, 16703, 16704, 16705, 16706/TB-SXD-VLXD ngày 29/11/2022 của Sở Xây dựng) (06/12/2022)
Thông báo số 16808/TB-SXD-VLXD ngày 01/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đá Gia Huy (06/12/2022)
Thông báo số 16807/TB-SXD-VLXD ngày 01/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (06/12/2022)
Thông báo số 16806/TB-SXD-VLXD ngày 01/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (06/12/2022)
Thông báo số 16805/SXD-VLXD ngày 01/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường (06/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính Tân Bình (Các Thông báo số 16676, 16677, 16678/TB-SXD-VLXD ngày 29/11/2022 của Sở Xây dựng) (06/12/2022)