Vật liệu xây dựng

Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố (29/10/2020)
Công văn số 12407/SXD-VLXD ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 4945/BXD-KHCN ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Xây dựng về vướng mắc, bất cập trong thực hiện QCVN 16:2019/BXD (29/10/2020)
Công văn số 12205/SXD-VLXD ngày 23/10/2020 của Sở Xây dựng về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với các sản phẩm ống nhựa copolyme ngẫu nhiên polypropylen (PP-R) dùng để dẫn nước nóng và lạnh do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp cấp (23/10/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 9/2020 (Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/9/2020) (16/10/2020)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III năm 2020 (08/10/2020)
Công văn số 11320/SXD-VLXD ngày 02/10/2020 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương (02/10/2020)
Công văn số 11319/SXD-VLXD ngày 02/10/2020 của Sở Xây dựng về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm gạch rỗng đất sét nung, gạch đặc đất sét nung do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cấp (02/10/2020)
Hướng dẫn mẫu biểu tham gia công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (15/09/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 8/2020 (Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/8/2020) (08/09/2020)
Triển khai, phổ biến Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 (01/09/2020)
Triển khai, phổ biến Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (28/08/2020)
Hướng dẫn đăng ký hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (26/08/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 7/2020 (Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2020) (14/08/2020)
Thông báo số 8853/TB-SXD-VLXD ngày 05/8/2020 của Sở Xây dựng về việc tạm hoãn kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 theo Kế hoạch số 8101/KH-SXD-VLXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 (07/08/2020)
Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (nhắc lần 3) (29/07/2020)
Quyết định số 1243/QĐ-SXD-TCCB ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (28/07/2020)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2020 (13/07/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 6/2020 (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020) (10/07/2020)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 5/2020 (Từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020) (15/06/2020)
Công văn số 5915/SXD-VLXD ngày 02/6/2020 của Sở Xây dựng v/v đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm Cửa sổ, cửa đi - Cửa kim loại của Công ty TNHH Công nghệ Nhôm kính Sài Gòn (02/06/2020)