Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thiên Phú (Các Thông báo số 16675, 16679, 16680, 16681, 16682, 16683/TB-SXD-VLXD ngày 29/11/2022 của Sở Xây dựng) (06/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Hà Linh Phương Hoa Cương (Các Thông báo số 16662, 16663, 16664, 16665, 16666, 16667, 16668, 16669, 16670, 16671, 16672, 16673, 16674/TB-SXD-VLXD ngày 29/11/2022 của Sở Xây dựng) (06/12/2022)
Thông báo số 16712/TB-SXD-VLXD ngày 30/11/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11/2022 (01/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số của Công ty TNHH Tấn Hy CEDAR (Các Thông báo số 16565, 16566, 16567, 16568, 16569, 16570, 16571, 16572, 16573, 16574, 16575, 16576, 16577, 16578, 16579, 16580, 16581, 16582, 16583, 16584, 16585, 16586, 16587, 16588, 16589, 16590, 16591, 16592, 16593/TB-SXD-VLXD ngày 28/11/2022 của Sở Xây dựng) (30/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Kính Việt (Các Thông báo số 16534, 16535/TB-SXD-VLXD ngày 28/11/2022 của Sở Xây dựng) (30/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (Các Thông báo số 16527, 16528, 16529, 16530, 16531, 16532, 16533/TB-SXD-VLXD ngày 28/11/2022 của Sở Xây dựng) (30/11/2022)
Thông báo số 16523/TB-SXD-VLXD ngày 25/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (30/11/2022)
Thông báo số 16526/TB-SXD-VLXD ngày 28/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (30/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 16516, 16517, 16518, 16519, 16520, 16521, 16522/TB-SXD-VLXD ngày 25/11/2022 của Sở Xây dựng) (30/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Tuấn Thanh (Các Thông báo số 16486, 16487, 16488, 16489, 16490, 16491, 16492, 16493, 16494, 16495, 16496, 16497, 16498, 16499, 16500, 16501, 16502, 16503, 16504, 16505, 16506, 16507, 16508, 16509, 16510, 16511, 16512, 16513, 16514, 16515/TB-SXD-VLXD ngày 25/11/2022 của Sở Xây dựng) (30/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Giang Khanh (Các Thông báo số 16484, 16485/TB-SXD-VLXD ngày 25/11/2022 của Sở Xây dựng) (30/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (Các Thông báo số 16467, 16468, 16469, 16470, 16471, 16472, 16473, 16474, 16475, 16476, 16477, 16478, 16479, 16480, 16481, 16482, 16483/TB-SXD-VLXD ngày 25/11/2022 của Sở Xây dựng) (30/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Tuấn Thanh (Các Thông báo số 16446, 16447, 16448, 16449, 16450, 16451, 16452, 16453, 16454, 16455, 16456, 16457, 16458, 16459, 16460, 16461, 16462, 16463, 16464, 16465, 16466/TB-SXD-VLXD ngày 25/11/2022 của Sở Xây dựng) (30/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Đá Thành Đạt (Các Thông báo số 16292, 16293, 16294, 16295, 16296, 16297, 16298, 16299, 16300, 16301, 16302, 16303, 16304, 16305, 16306/TB-SXD-VLXD ngày 22/11/2022 của Sở Xây dựng) (28/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Tuấn Thanh (Các Thông báo số 16273, 16274, 16275, 16276, 16277, 16278, 16279, 16280, 16281, 16282, 16283, 16284, 16285, 16286, 16287, 16288, 16289, 16290, 16291/TB-SXD-VLXD ngày 22/11/2022 của Sở Xây dựng) (28/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Đá Thành Đạt (Các Thông báo số 16249, 16250, 16251, 16252, 16253, 16254, 16255, 16256, 16257, 16258, 16259, 16260, 16261, 16262, 16263, 16264, 16265, 16266, 16267, 16268, 16269, 16270/TB-SXD-VLXD ngày 22/11/2022 của Sở Xây dựng) (28/11/2022)
Thông báo số 16248/TB-SXD-VLXD ngày 22/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Sơn Fomic (28/11/2022)
Thông báo số 16247/TB-SXD-VLXD ngày 22/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (28/11/2022)
Thông báo số 16101/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại NIPPON (24/11/2022)
Thông báo số 16102/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Casa Bella (24/11/2022)