Văn bản QPPL về quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Cây xanh

Cập nhật các văn bản pháp luật và văn bản triển khai về công tác chuyên môn lĩnh vực cây xanh (13/10/2021)
Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (31/12/2019)
Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ đơn giá dự toán chuyên ngành công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (14/06/2019)
Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành định mực dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (13/06/2016)
Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố định mức dự toán công tác bảo dưỡng, duy trì một số lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (13/06/2016)
Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị (30/05/2014)
Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Danh mục cây cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (25/11/2013)
TCXDVN 9257:2012 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế (thay thế cho TCVN 362:2005/BXD) (31/12/2012)
Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về Quản lý Cây xanh đô thị (11/06/2010)
Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị (30/06/2009)