Kết quả đánh giá hài lòng

title Đánh giá hài lòng

Kết quả đánh giá hài lòng 9 tháng đầu năm 2022
Thứ tư, 12/10/2022, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kết quả đánh giá hài lòng bằng phiếu khảo sát như sau:

Năm 2022 (Từ 01/01/2022 đến 07/9/2022):

- Tổng số phiếu khảo sát phát ra: 18735

- Phiếu khảo sát có ý kiến: 18261 (97,47%)

- Phiếu khảo sát có ý kiến hài lòng: 17836

- Tỷ lệ hài lòng: 97,67%

- Tỷ lệ bình thường: 425 (2,33%)

- Tỷ lệ không hài lòng: 0%

- Hồ sơ nhận: 34974

- Hồ sơ trả: 20817

Số liệu và tỷ lệ % đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên Hệ thống KIOSK tại bộ phận tiếp nhận kết quả và trả kết quả (Bộ phận một cửa):

- Từ 01/01/2022 đến 15/9/2022: 174 lượt đánh giá, tỷ lệ hài lòng: 100%.

QT

Số lượng lượt xem: 16