CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

CÁC SẢN PHẨM CHƯA CÔNG BỐ HỢP QUY
Thứ tư, 24/07/2019, 05:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: CÁC SẢN PHẨM CHƯA CÔNG BỐ HỢP QUY
Người gửi: NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Email: truonggianghrm85@gmail.com
Địa chỉ: 18 LÊ THỊ HỒNG GẤM. PHƯỜNG 1. THÀNH PHỐ BẢO LỘC. TỈNH LÂM ĐỒNG Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kính gửi: - Sở Xây Dựng TP. HCM - Phòng Quản Lý Vật Liệu Xây Dựng Ngày 20 tháng 12 năm 2010 Chúng tôi có ký hợp đồng: Cải Tạo và Xây mới Trường Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng. Đến 12 tháng 10 năm 2011 Sở Xây dựng ban hành Công Văn số 7776/SXD-QLVLXD về việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vầ sản phẩm và hàng hóa vật liệu xây dựng. Vậy chúng tôi có phải yêu cầu tất cả các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng phải cấp cho chúng tôi giấy Chứng nhận hợp quy không. Hiện nay công ty chúng tôi đã thi công xong dự án trên. Tuy nhiên còn một số vật liệu xây dựng của các nhà sản xuất sau: 1. Nhôm Việt Nhật của nhà sản xuất VIJALCO. 2. Thạch cao vĩng tường của nhà sản xuất Vĩnh Tường 3. Nhôm Ynghua của nhà sản xuất của nhà sản xuất Ynghua 4. Kính Vigacera của nhà sản xuất Vigacera 5. Gỗ sàn Căm xe của nhà sản xuất PolyTech Floor Tuy nhiên không thể nghiệm thu được các hạng mục công việc trên dù đã có đầy đủ các giấy tờ kèm theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam và theo đúng thiết kế được phê duyệt do Đơn vị Tư Vấn Giám Sát yêu cầu phải có giấy chứng nhận hợp quy với các loại hàng hóa trên. Vậy tôi xin hỏi là các vật liệu trên đã có chứng nhận hợp quy chưa và nếu các đơn vị sản xuất trên chưa thực hiện việc đăng ký hợp quy thì chúng tôi có được nghiệm thu không? Trong thời gian chờ đợi sự trả lời của Quý cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn! Người hỏi Nguyễn Trường Giang
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Nguyễn Trường Giang, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 14 - Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng: “1. Các vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (gọi chung là sản phẩm) trước khi được sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng phải được chủ đầu tư tổ chức kiểm tra sự phù hợp về chất lượng theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình và yêu cầu thiết kế. Kết quả xác nhận sự phù hợp về chất lượng phải được thể hiện bằng văn bản. 2. Hình thức kiểm tra sự phù hợp về chất lượng được quy định như sau: a) Đối với các sản phẩm được sản xuất công nghiệp và đã là hàng hóa trên thị trường: - Chủ đầu tư kiểm tra xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận sự phù hợp chất lượng theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan. - Chủ đầu tư có thể tiến hành kiểm tra hoặc yêu cầu nhà thầu kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa; thí nghiệm, kiểm định chất lượng hàng hóa khi nghi ngờ hoặc theo yêu cầu của thiết kế, yêu cầu của quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình. b) Đối với các sản phẩm được sản xuất, chế tạo lần đầu sử dụng vào công trình theo yêu cầu của thiết kế: - Trường hợp sản phẩm được sản xuất, chế tạo trong các cơ sở sản xuất công nghiệp: chủ đầu tư kiểm tra chất lượng như quy định tại điểm a khoản này kết hợp với việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trong quá trình sản xuất...”. Chứng nhận sự phù hợp là chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trong đó, theo quy định tại khoản 7, Điều 3 và khoản 1, Điều 47 – Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận hợp quy được thực hiện bắt buộc đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường thuộc đối tượng quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Công bố sự phù hợp về chất lượng theo quy định tại Điều 24 - Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Điều 3 – Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bao gồm 02 hình thức công bố hợp quy, công bố hợp chuẩn. - Công bố hợp quy: + Là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. + Các loại VLXD thuộc danh mục của các Thông tư của Bộ Xây dựng số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2009); số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010 về quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm (có hiệu lực kể từ ngày 22/02/2010); số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát (có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2010), số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng mã số QCVN 16:2011/BXD (có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2011), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông mã số QCVN 7:2011/BKHCN đều thuộc đối tượng phải có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. Thủ tục công bố hợp quy chỉ hoàn tất khi người sản xuất, người nhập khẩu VLXD đăng ký bản công bố hợp quy và được cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định (cơ quan chuyên ngành) cấp Thông báo tiếp nhận (tại TPHCM, cơ quan chuyên ngành tiếp nhận bản công bố hợp quy VLXD là Sở Xây dựng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP tiếp nhận thép làm cốt bê tông). + Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. - Công bố hợp chuẩn: Là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện. Thủ tục công bố hợp chuẩn chỉ hoàn tất khi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh và được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Thông báo tiếp nhận. Ngoài ra, tất cả sản phẩm, hàng hóa đều phải được người sản xuất, người nhập khẩu công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 - Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa để đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình. VLXD sử dụng trong công trình phải đảm bảo các hồ sơ quản lý chất lượng VLXD nêu trên. Khi nghi ngờ hoặc theo yêu cầu của thiết kế, yêu cầu của quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, chủ đầu tư có thể tiến hành kiểm tra hoặc yêu cầu nhà thầu kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa; thí nghiệm, kiểm định chất lượng VLXD. Do đó, đề nghị ông nghiên cứu quy định trên để được rõ. Về nguyên tắc, các VLXD không được người sản xuất, người nhập khẩu công bố tiêu chuẩn áp dụng; VLXD nhóm 2 không có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận của cơ quan chuyên ngành đã tiếp nhận bản công bố hợp quy không được phép lưu thông trên thị trường và do đó, không đủ điều kiện sử dụng cho công trình. Trong 05 loại VLXD ông có đề cập, sản phẩm kính bắt buộc thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy từ thời điểm hiệu lực của Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 của Bộ Xây dựng. Các loại nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng, tấm thạch cao, gỗ tự nhiên đã qua xử lý (áp dụng cho các loại gỗ dùng để chịu lực) bắt buộc thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy kể từ thời điểm hiệu lực của QCVN 16:2011/BXD. Thực hiện theo điểm b, khoản 4, Điều 17 – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy có trách nhiệm công bố công khai trên trang thông tin điện tử của mình về tình hình công bố hợp quy với các nội dung sau: - Tên tổ chức, cá nhân công bố hợp quy; - Sản phẩm, hàng hóa công bố hợp quy; - Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; - Loại hình đánh giá: Bên thứ nhất (tên tổ chức, cá nhân) hay bên thứ ba (tên tổ chức chứng nhận được chỉ định). Do đó, để biết sản phẩm, hàng hóa VLXD nào đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và đăng ký đầy đủ theo quy định, đề nghị tra cứu thông tin trên trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên ngành. Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng là http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/, mục Thông tin cần biết, phần Danh sách tổ chức cá nhân công bố hợp quy tại Sở Xây dựng./.
Số lượng lượt xem: 1852