CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cai tao khu o ti le 1/500 duoc UBND Quan phe duyet
Thứ tư, 24/07/2019, 02:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cai tao khu o ti le 1/500 duoc UBND Quan phe duyet
Người gửi: Vu Hong Son Email: arcvuhongson@yahoo.com
Địa chỉ: 53 do doc chan, tan phu. Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kinh gui quy co quan so xay dung. Thang 2 nam 2009 toi duoc ubnd quan Tan Phu ky phe duyet ti le 1/500 du an cai tao khu o, toi da thuc hien xong duong giao thong ket noi voi duong giao thong hien huu va ha tang ky thuat (cap dien, thoat nuoc) hoan chinh, da duoc ky nghiem thu ban giao cho nha nuoc quan ly. Thang 4 nam 2009 toi duoc ubnd quan Tan Phu cap 21 GCN quyen su dung dat o, Con phan ha tang xa hoi (cong vien) chua duoc nghiem thu ban giao. Thang 7 nam 2009 phong TN-MT ra thong bao ngan chan 20 thua dat trong so 21 thua da duoc cap GCN gui den so Tu Phap voi noi dung "CCV khi xac nhan hop dong chuyen nhuong, yeu cau nguoi dan lien he phong TN-MT Q.Tan Phu de duoc huong dan ve viec thuc hien ha tang ky thuat ket noi ha tang ky thuat hien huu". Den thang 6 nam 2012 phong TN-MT quan Tan Phu ra van ban thao do 10 thua ma toi khong ro noi dung. Khi toi lien he phong TN-MT tim hieu ly do thi lanh dao phong TN-MT yeu cau toi phai thuc hien xong va ban giao phan cong vien theo quy hoach duoc duyet moi duoc thao cho chuyen nhuong 11 thua dat da duoc cap 11 GCN quyen su dung dat con lai. Cho toi duoc hoi phong TN-MT Q.Tan Phu sao khong lien he phong quan ly do thi Q.Tan Phu de biet ha tang ky that ket noi dong bo hay chua ma lai ra van ban gui den so Tu Phap ngan chan? Viec nghiem thu ban giao ha tang ky thuat ket noi hien huu toi da nghiem thu ban giao cho UBND Quan, dai dien la phong quan ly do thi roi. Theo nghi dinh 71/ND-CP viec thuc hien ha tang xa hoi cu the truong hop nay la cong vien thi toi duoc dau tu ma, khong phai ban giao cho nha nuoc quan ly. viec hoan thanh xong va ban giao duong giao thong va ha tang ky thuat ket noi duong giao thong va ha tang ky thuat hien huu cho co quan nha nuoc quan ly dung quy dinh phap luat roi. Xin hoi phong TN-MT Q.Tan Phu ra van ban gui den so Tu Phap ngan chan giao dich chuyen nhuong voi noi dung tren co dung quy dinh phap luat hay khong? Kinh mong lanh dao so xay dung phan hoi som.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Vũ Hồng Sơn, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: Liên quan đến việc giao dịch, chuyển nhượng các nền đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án cải tạo khu ở: Do không nhận được hồ sơ liên quan nên Sở Xây dựng không có cơ sở trả lời. Đề nghị ông liên hệ Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú để được hướng dẫn giải quyết.
Số lượng lượt xem: 216