Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)
Thứ năm, 05/03/2020, 06:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Hoạt Động Xây Dựng
Trình tự thực hiện:
Cách thực hiện:
Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ (Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP):

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 100/2018/NĐ-CP;

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp,  trường hợp bị mất chứng chỉ hành nghề thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại.

Thời gian giải quyết:

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Địa điểm thực hiện:

Sở Xây dựng (địa chỉ: số 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3

Đối tượng:
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Phí, lệ phí
150.000 đồng
Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng;

Nghị định số 59/20015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Tài liệu đính kèm:
PL 1 Don de nghi Cap CCHN.docx
Cac Phu luc kem theo ND 100.docx
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 1014