title Các quy định áp dụng chung

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hạ tầng kỹ thuật
Thứ sáu, 29/10/2021, 08:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

I. QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung (file đính kèm)

1

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội, có hiệu lực ngày 01/7/2014

Luật số 43/2013/QH13

2

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội, có hiệu lực ngày 01/01/2015

Luật số 55/2014/QH13

3

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội, có hiệu lực ngày 01/01/2015

Luật số 50/2014/QH13

4

Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, có hiệu lực ngày 01/01/2021

Luật số 62/2020/QH14

5

Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội, có hiệu lực ngày 01/01/2020

Luật số 39/2019/QH14

6

Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, có hiệu lực ngày 01/01/2021

Luật số 61/2020/QH14

7

Luật số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực ngày 01/01/2021

Luật số 64/2020/QH14

8

Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, có hiệu lực ngày 25/05/2010

Nghị định số 39/2010/NĐ-CP

9

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực ngày 15/8/2014

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

10

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1số điều của các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực ngày 01/07/2019

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

11

Nghị định số 98/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật ngày 27/12/2019 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 15/02/2020

Nghị định số 98/2019/NĐ-CP

12

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1số điều của Luật Đầu tư công, có hiệu lực ngày 06/4/2020

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP

13

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 1số nội dung về quản lý chất lượng, có hiệu lực ngày 26/01/2021

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

14

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực ngày 09/02/2021

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP

15

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, có hiệu lực ngày 03/3/2021

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

16

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, có hiệu lực ngày 26/3/2021

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP

17

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực ngày 29/3/2021

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP

Phụ lục

18

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, có hiệu lực ngày 01/4/2021

Nghị định  số 50/2021/NĐ-CP

19

Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, có hiệu lực ngày 01/03/2011

Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg

20

Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, có hiệu lực ngày 15/8/2016

Thông tư số 18/2016/TT-BXD

21

Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng, có hiệu lực ngày 15/02/2020

Thông tư số 12/2019/TT-BXD

22

Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, có hiệu lực ngày 15/02/2020

Thông tư số 13/2019/TT-BXD

23

Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình, có hiệu lực ngày 15/02/2020

Thông tư số 17/2019/TT-BXD

24

Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn Việt Nam 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, có hiệu lực ngày 05/7/2021

Thông tư số 01/2021/TT-BXD

25

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, có hiệu lực ngày 15/8/2021

Thông tư số 06/2021/TT-BXD

26

Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, có hiệu lực ngày 15/10/2021

Thông tư số 10/2021/TT-BXD

27

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực ngày 15/10/2021

Thông tư số 11/2021/TT-BXD

28

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng, có hiệu lực ngày 15/10/2021

Thông tư số 12/2021/TT-BXD

29

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, có hiệu lực ngày 15/10/2021

Thông tư số 13/2021/TT-BXD

30

Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng, có hiệu lực ngày 01/11/2021

Thông tư số 14/2021/TT-BXD

31

Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng về suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020, có hiệu lực ngày 20/01/2021

Quyết định số 65/QĐ-BXD

32

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực ngày 10/12/2015

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT

33

Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu, có hiệu lực ngày 09/9/2016

Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT

34

Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng đầu thầu quốc gia, có hiệu lực ngày 01/3/2018

Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT

35

Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bsung 1số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lực chọn nhà thầu qua hệ thống đầu thầu quốc gia, có hiệu lực ngày 01/9/2020

Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT

36

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả, có hiệu lực ngày 01/02/2020

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT

37

Công văn số 5186/BKHĐT-QLĐT ngày 11/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp, có hiệu lực ngày 11/8/2014

Công văn số 5186/BKHĐT-QLĐT

38

Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, có hiệu lực ngày 01/01/2016

Thông tư số 190/2015/TT-BTC

39

Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng, có hiệu lực ngày 01/01/2017

Thông tư số 210/2016/TT-BTC

40

Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở, có hiệu lực ngày 01/01/2017

Thông tư số 209/2016/TT-BTC

41

Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, có hiệu lực ngày 31/12/2020

Thông tư số 34/2020/TT-BTC

42

Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành dự dụng nguồn vốn nhà nước, có hiệu lực ngày 10/4/2020

Thông tư số 10/2020/TT-BTC

43

Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBNDTP ban hành quy định quản lý bùn thải trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 19/09/2015

Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND

44

Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 05/11/2016 của UBNDTP ban hành quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn TP, có hiệu lực ngày 05/11/2016

Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND

45

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBNDTP quy định về quản lý, sử dụng  hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 18/4/2017

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND

46

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 24/04/2017 của UBNDTP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 24/04/2017

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND

47

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBNDTP ban hành quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của TPHCM, có hiệu lực ngày 04/6/2018

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND

48

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBNDTP ban hành quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, có hiệu lực ngày 02/3/2014

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND

49

Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBNDTP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND, có hiệu lực ngày 04/9/2018

Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND

50

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBNDTP ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 19/8/2018

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND

51

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBNDTP sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 28/3/2020

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND

52

Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBNDTP về công bố bộ đơn giá dự toán chuyên ngành công viên cây xanh trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 01/01/2019

Quyết định số 2528/QĐ-UBND

 

II. QUẢN LÝ DUY TU, BẢO DƯỠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung (file đính kèm)

1

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, có hiệu lực ngày 01/06/2019

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP

2

Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 01/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025, có hiệu lực ngày 06/01/2010

Quyết định số 24/QĐ-TTg

3

Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, có hiệu lực ngày 15/02/2018

Thông tư số 14/2017/TT-BXD

4

Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBNDTP công bố định mức dự toán công tác bảo dưỡng, duy trì một số lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 13/6/2016

Quyết định số 3025/QĐ-UBND

5

Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBNDTP về ban hành quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân cấp cho Sở Giao thông Vận tải quản lý trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 21/6/2017

Quyết định số 3206/QĐ-UBND

6

Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBNDTP ban hành quy chế quản lý và xử lý vật tư thu hồi từ các công trình hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và công viên cây xanh do TPHCM quản lý, có hiệu lực ngày 20/12/2016

Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND

7

Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBNDTP áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn TP, có hiệu lực ngày 24/11/2016

Quyết định số 6151/QĐ-UBND

8

Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBNDTP sửa đổi, bổ sung Quyết định 6151/QĐ-UBND, có hiệu lực ngày 13/6/2019

Quyết định số 2490/QĐ-UBND

9

Công văn số 16692/HD-SXD-HTKT ngày 23/12/2019 của Sở Xây dựng về hướng dẫn thực hiện 1số nội dung về công tác quản lý vận hành, chăm sóc và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị, thoát nước đô thị và công viên cây xanh, có hiệu lực ngày 23/12/2019

Công văn số 16692/HD-SXD-HTKT

Biểu mẫu kèm theo

10

Quyết định số 38/QĐ-SGTVT ngày 02/01/2014 của Sở Giao thông Vận tải ban hành quy định về xây dựng, bảo trì các công trình giao thông hạ tầng kỹ thuật đô thị do Sở Giao thông Vận tải quản lý trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 02/01/2014

Quyết định số 38/QĐ-SGTVT

 

A. Lĩnh vực cấp nước

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung (file đính kèm)

1

Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, có hiệu lực ngày 17/08/2007

Nghị định số 117/2007/NĐ-CP

2

Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP, ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, có hiệu lực ngày 20/02/2012

Nghị định số 124/2011/NĐ-CP

3

Quyết định số 1251/QĐ-TTg ngày 17/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch cấp nước 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến 2020, có hiệu lực ngày 12/9/2008

Quyết định số 1251/QĐ-TTg

4

Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến 2025, có hiệu lực ngày 24/11/2010

Quyết định số 2147/QĐ-TTg

5

Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 19/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch cấp nước TPHCM đến năm 2025, có hiệu lực ngày 19/6/2012

Quyết định số 729/QĐ-TTg

6

Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn gđoạn 2016 – 2026, có hiệu lực ngày 09/08/2016

Quyết định số 1566/QĐ-TTg

7

Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và KCN VN 2025, tầm nhìn đến 2050, có hiệu lực ngày 22/12/2016

Quyết định số 2502/QĐ-TTg

8

Thông tư  số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch, có hiệu lực ngày 05/02/2008

Thông tư  số 01/2008/TT-BXD

9

Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện cấp nước an toàn, có hiệu lực ngày 04/01/2013

Thông tư số 08/2012/TT-BXD

10

Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/05/2012 của Bộ Tài chính về ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt, có hiệu lực ngày 11/7/2012

Thông tư số 88/2012/TT-BTC

11

Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”, có hiệu lực ngày 17/6/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BYT

12

Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế về quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt, có hiệu lực ngày 01/3/2016

Thông tư số 50/2015/TT-BYT

13

Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của UBNDTP về ban hành Quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 09/02/2007

Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND

14

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBNDTP về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND, có hiệu lực ngày 01/02/2021

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND

15

Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBNDTP ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TPHCM lộ trình 2019-2022, có hiệu lực ngày 15/11/2019

Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND

16

Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021của UBNDTP về ban hành quy định quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 13/7/2021

Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND

 

B. Lĩnh vực thoát nước

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung (file đính kèm)

1

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước, xử lý nước thải, có hiệu lực ngày 01/01/2015

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP

2

Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 19/06/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể thoát nước TPHCM đến năm 2020, có hiệu lực ngày 19/06/2001

Quyết định số 24/QĐ-TTg

3

Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể thoát nước TPHCM đến năm 2020, có hiệu lực ngày 19/6/2001

Quyết định số 752/QĐ-TTg

4

Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TPHCM, có hiệu lực ngày 28/10/2008

Quyết định số 1547/QĐ-TTg

5

Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 29/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch xử lý nước thải lưu vực sông Sài gòn và sông Đồng Nai, có hiệu lực ngày 29/10/2014

Quyết định số 1942/QĐ-TTg

6

Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh định hướng thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, có hiệu lực ngày 06/4/2016

Quyết định số 589/QĐ-TTg

7

Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, có hiệu lực ngày 19/5/2015

Thông tư số 04/2015/TT-BXD

8

Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị, có hiệu lực ngày 01/6/2014

Quyết định số 591/QĐ-BXD

9

Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 10/03/2017 của UBNDTP về ban hành bộ đơn giá dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 01/01/2017

Quyết định số 998/QĐ-UBND

10

Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBNDTP quy định về phân cấp cho các Sở và UBND Quận-Huyện quản lý, khai thác các tuyến sông kênh rạch trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 01/01/2020

Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND

11

Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBNDTP về ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 15/01/2021

Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND

12

Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBNDTP ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022-2025, có hiệu lực ngày 01/01/2022

Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND

 

C. Lĩnh vực công viên cây xanh

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung (file đính kèm)

1

Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị, có hiệu lực ngày 30/07/2010

Nghị định số 64/2010/NĐ-CP

2

Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị, có hiệu lực ngày 20/5/2006

Thông tư số 20/2005/TT-BXD

3

Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị, có hiệu lực ngày 06/7/2009

Thông tư số 20/2009/TT-BXD

4

Quyết định số 199/2004/QĐ-UB ngày 17/5/2004 của UBNDTP về ban hành quy định về quản lý công viên cây xanh đô thị trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 17/5/2004

Quyết định số 199/2004/QĐ-UB

5

Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBNDTP ban hành danh mục cây cấm trồng trên đường phố, có hiệu lực ngày 25/11/2013

Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND

6

Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBNDTP về việc công bố bộ đơn giá dự toán chuyên ngành công viên cây xanh trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 01/01/2019

Quyết định số 2528/QĐ-UBND

7

Quyết định số 1762/QĐ-SGTVT ngày 18/6/2009 của Sở Giao thông Vận tải về quy định thực hiện công tác đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang, quản lý vỉa hè và tăng mảng xanh, cây xanh đường phố trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 18/6/2009

Quyết định số 1762/QĐ-SGTVT

 

D. Lĩnh vực chiếu sáng đô thị

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung (file đính kèm)

1

Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về ban hành quản lý chiếu sáng đô thị, có hiệu lực ngày 19/11/2009

Nghị định số 79/2009/NĐ-CP

2

Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến 2025, có hiệu lực ngày 11/10/2010

Quyết định số 1874/QĐ-TTg

3

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn QCVN 07-7:2016/BXD Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình chiếu sáng, có hiệu lực ngày 01/5/2016

Thông tư số 01/2016/TT-BXD

4

Quyết định số 28/2001/QĐ-BXD ngày 13/11/2001 của Bộ Xây dựng về ban hành TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị, có hiệu lực ngày 28/11/2001

Quyết định số 28/2001/QĐ-BXD

5

TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế ban hành kèm Quyết định số 08/2005/QĐ-BXD ngày 04/4/2005 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực ngày 19/4/2005

Quyết định số 08/2005/QĐ-BXD

6

Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị, có hiệu lực ngày 30/5/2014

Quyết định số 594/QĐ-BXD

7

Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBNDTP công bố các Bộ đơn giá dự toán công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực ngày 10/3/2017

Quyết định số 1001/QĐ-UBND

 

 

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 5141
Tin đã đưa