CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chi phí xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 15:16 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chi phí xây dựng
Người gửi: Lê Xuân Thật Email: lethat.ktxd@gmail.com
Địa chỉ: Bình Thạnh - Tp. HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi Sỏ Xây dựng Tp.HCM giải đáp giúp! 1. Theo bảng 3.1 (Tổng hợp chi phí xây dựng...) thì chi phí xây dựng trước thuế, sau thuế và lán trại được tách bạch rõ ràng. Nhưng theo bảng 2.1 (Tổng hợp dự toán công trình thì ghi 1. chi phí xây dựng (trước thuế, thuế VAT, sau thuế), vậy lán trại thuộc khoản nào? Và khi tính các chi phí như quản lý dự án và các chi phí tư vấn chi phí xây dựng dùng để nội suy các hệ số tỷ lệ này là chi phí xây dựng và thiết bị trước thuế (có bao gồm lán trại không) 2. Việc tính các chi phi phí khác như chi phí kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán theo Thông tư 33 của Bộ Tài chính thì dùng tổng mức đầu tư để nội suy và nhân với hệ số vừa nội suy này. Vậy đối với công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật chưa biết được tổng mức đầu tư được duyệt thì về nguyên tắc lấy con số này ở đâu ra: 2.1 Trường hợp 1: tổng mức dùng để tính chi phí này là: Chi phí xây dựng trước thuế + Chi phí thiết bị trước thuế. 2.2 Trường hợp 2: tổng mức dùng để tính là : Chi phí xây trước thuế + chi phí thiết bị + chi phi quản dự án + chi phí tư vấn đầu tư + 1 phần của chi phí khác. Theo 2 trường hợp thì tường hợp nào đúng hay Sở Xây dựng tính theo cách khác, trình Sở Xây dựng giải đáp giúp. Có mẫu mà Sở Xây dựng đã từng làm cho tôi xin để áp dụng cho đúng Trân trọng cảm ơn. KS. Lê Xuân Thật
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Lê Xuân Thật. Phòng Quản lý Kinh tế Xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau: a/ về chi phí xây dựng: căn cứ điểm 3.1, khoản 3, điều 6, mục 2, chương II thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng , chi phí xây dựng: được xác định cho công trình , hạng mục công trình, bộ phận , phần việc , công tác của công trình, hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công, nhà tạm để ở và điều hành thi công. Như vậy, chi phí xây dựng đã bao gồm chi phí nhà tạm tại hiện trường. b/ Về xác định hệ số để tính chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: Căn cứ khoản 3, khoản 4, điều 7, mục 2 chương II thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng: Chi phí Quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở tham khảo định mức chi phí tỷ lệ do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Căn cứ khoản 4, điều 35 của Luật Xây dựng đã quy định về nội dung của Báo cáo kinh tế kỹ thuật, trong đó có Bản vẽ thi công và dự toán công trình. Do đó, Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt cũng chính là Bản vẽ thi công và dự toán công trình được duyệt và giá trị dự toán này (kèm cơ cấu chi phí) cũng chính là tổng mức đầu tư của công trình được duyệt. Việc xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình được xác định theo định mức đã được Bộ Xây dựng công bố nêu trên.
Số lượng lượt xem: 544