title Giới thiệu chung

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Pháp chế
Thứ hai, 03/08/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Công tác xây dựng pháp luật

1.1. Tham mưu Giám đốc Sở theo dõi chương trình lập quy năm 2019, trình Ủy ban nhân dân Thành phố. Theo sát, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình lập quy, trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

1.2. Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chuẩn bị hồ sơ dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật để Giám đốc Sở thông qua trước khi đề nghị cơ quan tổ chức, cá nhân tham gia góp ý; thẩm định hồ sơ các phòng chuyên môn, trình Giám đốc Sở ký, gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; rà soát các hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trong nội bộ Sở liên quan đến công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng theo Kế hoạch về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

3. Công tác kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện.

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

4.1. Xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; sinh hoạt chuyên đề, thông tin thời sự năm 2019.

4.2. Tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của ngành, nhất là các thủ tục, điều kiện giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa liên thông; đề xuất tổ chức giao lưu trực tuyến trên các phương tiện thông tin truyền thông.

5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

6. Công tác bồi thường nhà nước

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật.

7. Công tác thẩm định

7.1. Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, quy trình, quy chế theo phân công của Giám đốc.

7.2. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành quản lý xây dựng; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở.

8. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

8.1. Tham gia tố tụng các vụ án hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

8.2. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích của cơ quan theo quy định của pháp luật.

9. Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

9.1. Tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của ngành cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

9.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp thông qua Hệ thống đối thoại doanh nghiệp - chính quyền Thành phố, trang thông tin điện tử của Sở.

9.3. Phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư, các phòng chuyên môn tham mưu Giám đốc Sở tổ chức từ 1 đến 2 lần trong năm đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng.

10. Công tác quản lý Hội, Hiệp hội ngành xây dựng

Có ý kiến bằng văn bản với các cơ quan chức năng về việc tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước theo quy định của pháp luật và những vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các tổ chức hội.

QT

Số lượng lượt xem: 17143
Tin mới hơn
Tin đã đưa