title Giới thiệu chung

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Hạ tầng kỹ thuật
Thứ hai, 03/08/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Phòng Hạ tầng kỹ thuật có chức năng tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng trong công tác quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước đô thị; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ của Phòng Hạ tầng kỹ thuật:

1. Công tác quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước đô thị:

1.1. Tham mưu xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện quy hoạch ngành, các chương trình, kế hoạch và định hướng phát triển cho từng giai đoạn liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và chương trình chống ngập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các định mức, định ngạch, quy chế tổ chức quản lý, khai thác hệ thống chuyên ngành cấp nước, thoát nước;

1.2. Rà soát, đề xuất quy mô, danh mục các công trình cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải để đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng; tổ chức lấy ý kiến chuyên ngành, thẩm định, phê duyệt hồ sơ các công trình cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Giám đốc Sở;

1.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về tiến độ, chất lượng xây dựng các công trình cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố; đề xuất các biện pháp giải quyết các vướng mắc về kỹ thuật nhằm đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình;

1.4. Thực hiện công tác quản lý chất lượng các công trình cấp nước, thoát nước theo quy định; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình cấp nước, thoát nước;

1.5. Tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn chấp hành các quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải;

1.6. Đề xuất phân cấp quản lý các công trình hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải xây dựng mới hoặc được đầu tư nâng cấp, cải tạo;

1.7. Đề xuất trong việc xây dựng, sửa đổi giá nước sạch, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, các định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình, quy phạm trong công tác xây dựng, vận hành, duy tu, bảo quản hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải;

1.8. Yêu cầu các đơn vị quản lý, thi công liên quan đến hệ thống cấp thoát nước khắc phục các khiếm khuyết công trình (nếu có), hoặc bảo dưỡng, duy trì hoạt động của các công trình cấp, thoát nước; kiểm tra các công trình liên quan đến xâm phạm hệ thống cấp, thoát nước;

1.9. Nghiên cứu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành các chính sách, cơ chế nhằm thu hút nhân dân, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư, xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ, khai thác sử dụng hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố;

1.10. Tham gia góp ý kiến chuyên ngành đối với các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải;

1.11. Theo dõi, quản lý nhà nước quá trình đầu tư xây dựng các dự án được đầu tư theo các hình thức: vốn vay ODA, vay ưu đãi, BOT, BT, BTO và các hình thức khác… thuộc lĩnh vực cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải;

1.12. Phối hợp với Thanh tra Sở giải quyết, trả lời kiến nghị, khiếu nại có liên quan đến lĩnh vực cấp, thoát nước đô thị;

1.13. Tổng hợp dữ liệu; thực hiện chế độ báo cáo chuyên ngành theo quy định.

2. Công tác quản lý nhà nước về chiếu sáng đô thị:

2.1. Tham mưu xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện quy hoạch ngành, các chương trình, kế hoạch và định hướng phát triển cho từng giai đoạn liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các định mức, định ngạch, đơn giá kỹ thuật, quy chế tổ chức quản lý, khai thác hệ thống chuyên ngành về chiếu sáng đô thị;

2.2. Tham mưu việc thiết lập và quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị; việc theo dõi, quản lý tài sản, vật tư thu hồi thuộc lĩnh vực chiếu sáng công cộng; kiểm tra, xác định quy mô cần bảo trì của các công trình thuộc hệ thống chiếu sáng công cộng (sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất);

2.3. Nghiên cứu, đề xuất phân cấp quản lý hạ tầng về chiếu sáng đô thị;

2.4. Thẩm định, trình duyệt các dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, yêu cầu mỹ thuật các công trình chiếu sáng công cộng; thẩm tra thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công trình chiếu sáng đô thị; thẩm định và trình duyệt các nội dung về kế hoạch đấu thầu, giải quyết các kiến nghị về đấu thầu đối với các dự án xây dựng công trình thuộc chức năng quản lý của phòng;

2.5. Thực hiện công tác quản lý chất lượng các công trình chiếu sáng công cộng theo quy định; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình chiếu sáng đô thị;

2.6. Tham gia góp ý thiết kế cơ sở, yêu cầu mỹ thuật công trình các dự án đầu tư xây dựng có các hạng mục liên quan đến xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng có liên quan đến chức năng của Phòng;

2.7. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thỏa thuận đấu nối vào hệ thống chiếu sáng công cộng đang khai thác;

2.8. Theo dõi tình hình khai thác, sử dụng nguồn vốn của các công trình chiếu sáng công cộng theo chức năng quản lý của Phòng;

2.9. Triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật của Nhà nước, của ngành đối với lĩnh vực chiếu sáng công cộng;

2.10. Phối hợp với Thanh tra Sở giải quyết, trả lời kiến nghị, khiếu nại có liên quan đến lĩnh vực chiếu sáng công cộng;

2.11. Tổng hợp dữ liệu; thực hiện chế độ báo cáo chuyên ngành theo quy định.

3. Công tác quản lý nhà nước về công viên, cây xanh đô thị:

3.1. Tham mưu xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện quy hoạch ngành, các chương trình, kế hoạch và định hướng phát triển cho từng giai đoạn liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các định mức, định ngạch, đơn giá kỹ thuật, quy chế tổ chức quản lý, khai thác hệ thống chuyên ngành về công viên, cây xanh đô thị;

3.2. Rà soát, đề xuất quy mô, danh mục các công trình công viên, cây xanh để đưa vào kế hoạch đầu tư, xây dựng; tổ chức lấy ý kiến chuyên ngành, thẩm định, phê duyệt hồ sơ các công trình công viên, cây xanh thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Giám đốc Sở Xây dựng;

3.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất về tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực công viên, cây xanh trên địa bàn Thành phố; đề xuất các biện pháp giải quyết vướng mắc về kỹ thuật nhằm đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình;

3.4. Thực hiện công tác quản lý chất lượng các công trình công viên, cây xanh theo quy định; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình công viên, cây xanh;

3.5. Nghiên cứu, đề xuất phân cấp quản lý hạ tầng về hệ thống công viên, cây xanh trên địa bàn Thành phố;

3.6. Tham mưu công tác thẩm định, phê duyệt dự toán duy tu, chăm sóc công viên, cây xanh của các đơn vị trực thuộc Sở; đề nghị các đơn vị quản lý, thi công khắc phục các khiếm khuyết công trình hoặc đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời đối với những hoạt động khai thác, sử dụng hệ thống công viên, cây xanh trên địa bàn Thành phố;

3.7. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước quá trình đầu tư, xây dựng các dự án bằng nguồn vốn khác ngoài ngân sách; trong việc thực hiện các dự án ODA, BOT, BT, BTO, PPP …thuộc lĩnh vực công viên, cây xanh;

3.8. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định chuyên ngành về lĩnh vực công viên, cây xanh; tình hình quản lý, sử dụng công viên, cây xanh trên địa bàn Thành phố;

3.9. Tham gia góp ý kiến chuyên ngành đối với các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng và các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công viên, cây xanh;

3.10. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan có liên quan trong công tác tổ chức Lễ hội của Thành phố;

3.11. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực công viên, cây xanh trên địa bàn Thành phố;

3.12. Tổng hợp dữ liệu; thực hiện chế độ báo cáo chuyên ngành theo quy định.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Xây dựng

QT

Số lượng lượt xem: 7966
Tin mới hơn
Tin đã đưa