title Giới thiệu chung

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kinh tế xây dựng
Thứ ba, 04/08/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Phòng Kinh tế xây dựng có các chức năng - nhiệm vụ sau

 1. Công tác soạn thảo và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật

 a) Chủ trì và phối hợp với các Phòng, Ban cơ quan Sở dự thảo để Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

 b) Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi nhiệm vụ của Phòng.

 c) Chủ động phối hợp với các Phòng, Ban thuộc Sở đề xuất tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh, sửa đổi hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp liên quan đến nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành, Sở Xây dựng thuộc lĩnh vực đảm trách của phòng.

 d) Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức tập huấn cho các đơn vị có liên quan về chuyên môn, nghiệp vụ và phổ biến pháp luật của ngành trên địa bàn thành phố đối với các lĩnh vực chuyên môn do phòng đảm trách.

 đ) Thường xuyên thực hiện công tác cập nhật và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng cho toàn thể cán bộ công chức của phòng.

2. Công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng :

 a) Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố; tổ chức lập để Ủy ban nhân dân thành phố công bố hoặc Sở công bố theo phân cấp : các tập đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố chưa có trong các định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân Thành phố hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn nhà nước của Thành phố;

 b) Phối hợp Sở Tài chính xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành (hoặc điều chỉnh) Biểu giá chuẩn nhà ở, vật kiến trúc để phục vụ tính lệ phí trước bạ; xác định giá trị tài sản doanh nghiệp phục vụ cổ phần hóa; phục vụ bồi thường trong công tác giải phóng mặt bằng; xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình tại từng thời điểm đối với các loại công trình mà Bộ Xây dựng chưa quy định suất vốn đầu tư, trình Uỷ ban nhân Thành phố ban hành.

 c) Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra định kỳ các quận/huyện, chủ đầu tư trong việc quản lý thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước của Thành phố theo Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/05/2008 của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

 d) Hướng dẫn các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

 đ) Là thành viên Thường trực và là bộ phận giúp việc cho Tổ công tác liên ngành công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố, do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định thành lập và Giám đốc Sở là Tổ trưởng.

 e) Là thành viên đại diện Sở Xây dựng tham gia các Tổ công tác liên ngành, các Hội đồng hoặc Tổ đàm phán cấp thành phố một số dự án đầu tư xây dựng, đầu tư hạ tầng thuộc vốn ODA, BOT, BT, …. do các Sở, ngành khác hoặc các Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao,… làm chủ đầu tư hoặc là thành viên trực (thành viên Sở Xây dựng tham gia ý kiến các nội dung liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án).

3. Công tác đấu thầu :

 a) Tổ chức thực hiện công tác thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt hồ sơ đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước của thành phố, sử dụng nguồn kinh phí của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh theo phân công, phấn cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

 b) Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và pháp luật về đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước theo phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố.

 c) Tham gia các Tổ công tác của Sở Xây dựng về lựa chọn nhà đầu tư các dự án tái định cư, các dự án nhà ở,… theo phân công của Giám đốc Sở.

 d) Thực hiện cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật; Xác nhận đăng ký Văn phòng đại diện nhà thầu nước ngoài

 đ) Tổ chức kiểm tra định kỳ hoạt động của các nhà thầu nước ngoài theo giấy phép đã cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

QT

Số lượng lượt xem: 6181
Tin mới hơn
Tin đã đưa