title Giới thiệu chung

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Thẩm định dự án
Thứ tư, 05/08/2015, 06:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Phòng Thẩm định dự án có các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Công tác thẩm định dự án:

a) Tổ chức thẩm định trình Giám đốc Sở quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng vốn ngân sách thành phố;

b) Tổ chức thẩm định trình Giám đốc Sở quyết định đầu tư dự án các công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố hoặc sử dụng hổn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau nhưng trong đó vốn ngân sách thành phố có tỷ lệ lớn nhất và chiếm từ 30% tổng vốn đầu tư trở lên thuộc nhóm B, C;

c) Tổ chức góp ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng thuộc công trình nhóm B, C sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư trên địa bàn Thành phố;

d) Tổ chức thẩm định trình Giám đốc Sở quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khác theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Công tác khác:

a) Tổ chức hướng dẫn triển khai các văn bản pháp quy thuộc chức năng quản lý nhà nước liên quan đến nhiệm vụ của phòng; Dự thảo báo cáo để Giám đốc Sở duyệt ký hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng;

b) Tham gia góp ý dự thảo các văn bản pháp quy theo phân công của Giám đốc Sở;

c) Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc Sở trình Ủy ban thành phố điều chỉnh, bổ sung những nội dung về quản lý đầu tư xây dựng thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, đảm bảo phù hợp với qui định về điều kiện thực tế, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành;

d) Theo dõi, tổng hợp, đề xuất với Giám đốc Sở hủy bỏ các quyết định đối với dự án sử dụng ngân sách do thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở xây dựng quyết định đầu tư nếu sau 12 tháng kể từ ngày quyết định đầu tư, Chủ đầu tư không thực hiện các bước tiếp theo mà không có ý kiến chấp thuận của Giám đốc Sở xây dựng;

đ) Theo dõi, tổng hợp, đề xuất Giám đốc Sở quyết định ngừng dự án đối với những dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở xây dựng quyết định đầu tư, nếu Chủ đầu tư tự thay đổi mục tiêu đầu tư của dự án mà không được Giám đốc Sở xây dựng cho phép bằng văn bản;

e) Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố lập thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng: công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, các dự án nhà ở và chuyển nhượng dự án nhà ở theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

f) Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm về công tác thẩm định dự án, chuyển nhượng dự án cho Giám đốc Sở hoặc để Giám đốc Sở báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng;

g) Tham gia các Hội đồng, Tổ chuyên viên theo sự phân công của Giám đốc Sở Xây dựng;

h)Phối hợp với các phòng ban khác để kiểm tra việc xây dựng, công trình do Giám đốc Sở quyết định đầu tư, cho phép chuyển nhượng dự án;

i) Trả lời trên website của Sở Xây dựng, thắc mắc của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc được phân công;

k) Thực hiện các công tác khác do Giám đốc Sở phân công.

QT

Số lượng lượt xem: 5396
Tin mới hơn
Tin đã đưa