title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Công văn số 4792/SXD-QLCLXD ngày 26/4/2018 của Sở Xây dựng v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
Thứ ba, 01/05/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 4792/SXD-QLCLXD ngày 26/4/2018 của Sở Xây dựng v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 715/KH-UBND ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Công văn hướng dẫn số 7045/SLĐTBXD-VL-ATLĐ ngày 28/3/2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 (Tháng hành động), với chủ đề “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phát động người lao động tham gia hưởng ứng Tháng Hành động tại trụ sở làm việc, công trình xây dựng bằng các hình thức sau:

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong khu vực doanh nghiệp, công trường xây dựng, tuyên truyền các bài viết, thông tin nội dung về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ cho người lao động. Nội dung băng rôn, khẩu hiệu thực hiện theo Phần IV Hướng dẫn số 7045/SLĐTBXD-VL-ATLĐ ngày 28/3/2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (đính kèm).

- Tổ chức các buổi phổ biến đến toàn thể người lao động hưởng ứng Tháng Hành động. Phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp và tổ chức cho các tổ đội đăng ký đơn vị an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ.

- Tổ chức nói chuyện chuyên đề, tìm hiểu pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy cho người lao động.

2. Tăng cường chấp hành, kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định về an toàn lao động trong hoạt động xây dựng

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đảm bảo các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có đủ điều kiện năng lực thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại Điều 115, Điều 116 Luật Xây dựng 2014, Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD An toàn trong xây dựng khi tổ chức thi công trên công trường.

- Nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện công việc theo đúng biện pháp thi công được duyệt, bố trí nhân sự có trình độ và năng lực phù hợp, có chứng chỉ đào tạo, thẻ an toàn lao động theo quy định để thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các công việc khác có liên quan. Biện pháp thi công phải được nhà thầu thi công xây dựng rà soát định kỳ và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của công trường.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định chế độ chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động như: trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, ...

- Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được niêm yết công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm phải có cảnh báo đề phòng tai nạn. Tổ chức lắp các biển báo, rào chắn những khu vực nguy hiểm có nguy cơ tai nạn lao động..

- Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định pháp luật; phổ biến việc sử dụng an toàn các máy móc, thiết bị. Máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước khi đưa vào sử dụng, khi hoạt động phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn; bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, đảm bảo điều kiện hoạt động an toàn của thiết bị.

- Trường hợp công trình có sử dụng cần trục tháp, phải tuân thủ các quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 về  Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà thầu giám sát theo quy định tại Điều 122 Luật Xây dựng 2014, Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP, đảm bảo nhà thầu thi công tuân thủ đầy đủ các biện pháp thi công được duyệt và các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị tích cực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018; thực hiện hướng dẫn nêu trên, tạo môi trường an toàn trong hoạt động xây dựng.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 809
Tin mới hơn
Tin đã đưa