title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 5872/SXD-PC ngày 01/6/2020 của Sở Xây dựng về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
Thứ hai, 01/06/2020, 07:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019, Kế hoạch số 2436/KH-SXD-PC ngày 09/3/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Xây dựng; Công văn số 2021/STP-THPL ngày 29/4/2020 của Sở Tư pháp về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện việc tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó chú trọng một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

2. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; Kế hoạch số 2436/KH-SXD-PC ngày 09/3/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Xây dựng. Trong đó, bảo đảm đầy đủ các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hằng năm, cụ thể:

- Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vị quản lý của ngành mình.

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2020 (nếu có đề nghị). Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III năm 2020.

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Điều 9 Thông tư số 14/2014/TT-BTP.

- Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.

- Thực hiện báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2020 theo nội dung Kế hoạch số 2436/KH-SXD-PC ngày 09/3/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Xây dựng. Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở gửi báo cáo cho Phòng Pháp chế trước ngày 10 tháng 11 năm 2020. Phòng Pháp chế tổng hợp, thực hiện báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật tại Sở Xây dựng cho Giám đốc, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20 tháng 11 năm 2020. Thanh tra Sở thực hiện báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Xây dựng gửi về Sở Tư pháp.

3. Giao Văn phòng Sở: Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 về việc hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Nội dung Công văn số 5872/SXD-PC được đăng tải tại đây.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 4350
Tin mới hơn
Tin đã đưa