title Thanh tra Sở

Công văn số 6133/SXD-TT ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng về việc  triển khai thực hiện Công văn số 1289/UBND-ĐT ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Thứ năm, 02/06/2022, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1289/UBND-ĐT ngày 28 tháng 4 năm 2022 về tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 264-KL/TU ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, Giám đốc Sở đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:

1. Quán triệt, triển khai chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1289/UBND-ĐT đến công chức, viên chức, người lao động để biết, thực hiện.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2788/SXD-TT ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Kết luận số 264-KL/TU ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố.

Đề nghị các Phó Giám đốc Sở, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nghiêm túc, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở; Giao Chánh Văn phòng Sở theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Văn bản này.

Đính kèm file: Công văn số 6133/SXD-TT

Thanh tra Sở

Số lượng lượt xem: 245
Tin mới hơn
Tin đã đưa