title Dự án, hạng mục

Dự án đầu tư “Nâng cấp, xây dựng mới các phần mềm chuyên ngành”
Thứ ba, 14/05/2019, 02:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

2. Nội dung thực hiện:

- Xây dựng mới các phần mềm:

+ Quản lý thông tin dự án đầu tư xây dựng.

+ Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

+ Quản lý thông tin chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư.

+ Phần mềm tổng hợp chung phục vụ yêu cầu chỉ đạo điều hành.

- Nâng cấp các phần mềm:

+ Quản lý hồ sơ ISO.

+ Quản lý cấp phép xây dựng.

+ Quản lý thông tin nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, chung cư, nhà ở xã hội.

3. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp thành phố.

4. Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 744
Tin đã đưa