title Dự án, hạng mục

Hạng mục “Cổng thông tin điện tử dịch vụ công mức 3, 4 (giai đoạn 2)”
Thứ ba, 14/05/2019, 02:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

2. Nội dung thực hiện:

- Xây dựng, triển khai, cài đặt hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp vào cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng.

- Xây dựng, triển khai, cài đặt 9 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

- Xây dựng, triển khai, cài đặt 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Xây dựng, triển khai, cài đặt phần mềm app mobile phục vụ cán bộ công chức.

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ phần mềm.

3. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp thành phố.

4. Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 525
Tin mới hơn
Tin đã đưa