title Dự án, hạng mục

Hạng mục “Triển khai, cập nhật, bổ sung chức năng chỉ đạo điều hành và quản lý hồ sơ công việc theo mô hình liên thông theo Nghị quyết 36a tại Sở Xây dựng”
Thứ sáu, 10/11/2017, 08:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1.  Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

2.  Nội dung thực hiện:

-     Hiệu chỉnh chức năng chỉ đạo điều hành và quản lý hồ sơ công việc theo mô hình liên thông theo Nghị quyết 36a.

-     Triển khai chức năng chỉ đạo điều hành và quản lý hồ sơ công việc theo mô hình liên thông theo Nghị quyết 36a tại Sở Xây dựng.

3.  Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp thành phố.

4.  Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng.

5.  Thời gian thực hiện: Năm 2017 – 2018.

Số lượng lượt xem: 521
Tin mới hơn
Tin đã đưa