title Dự án, hạng mục

Hạng mục “Ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng”
Thứ ba, 14/05/2019, 02:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

2. Nội dung thực hiện:

- Xây dựng, hiệu chỉnh triển khai phần mềm với các hạng mục công việc như sau:

+ Xây dựng và triển khai Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng.

+ Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm web điều hành.

+ Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm ISO điện tử.

+ Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm quản lý văn bản.

+ Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm lịch công tác.

+ Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm tra cứu Kiosk.

+ Xây dựng và triển khai phân hệ phục vụ liên thông giữa hệ thống khiếu nại tố cáo và quản lý văn bản.

+ Xây dựng và triển khai phân hệ phục vụ liên thông giữa cổng dịch vụ công thành phố và  ISO điện tử.

- Thực hiện chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho người sử dụng và chuyển giao hệ thống cho bộ phận quản trị hệ thống.

3. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp thành phố.

4. Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 656
Tin mới hơn
Tin đã đưa