CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hội nghị nhà chung cư bất thường
Thứ hai, 22/07/2019, 10:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hội nghị nhà chung cư bất thường
Người gửi: Nguyễn Thúy An Email: voicondy@gmail.com
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0978658083
Giới tính: Nam Năm sinh: 2018
Lĩnh vực: Phát triển nhà và thị trường bất động sản Ngày gửi: 16/11/2018
Nội dung: Kính thưa sở xây dựng. Tôi có 2 câu hỏi như sau: 1, Tại Khoản 4 Điều 43 Thông tư số 02/2016/TT-BXD quy định: "4. Các tranh chấp giữa Ban quản trị nhà chung cư với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư về việc bầu, miễn nhiệm, bãi miễn, thay thế thành viên Ban quản trị nhà chung cư được giải quyết trên cơ sở thương lượng; trường hợp không thương lượng được thì đề nghị tổ chức họp hội nghị nhà chung cư để giải quyết." Vậy trong HNNCC bất thường do UBND Phường tổ chức theo đơn yêu cầu của Ban quản trị (Bầu thay thế trưởng ban, bổ sung thành viên), thì HNNCC bất thường này có giải quyết việc bãi miễn toàn bộ Ban quản trị theo đề nghị của các chủ sở hữu không ạ? 2, Tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 02/2016/TT-BXD quy định: "2. Việc bãi miễn Ban quản trị, thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thực hiện khi có đề nghị của Ban quản trị hoặc đề nghị của đại diện chủ sở hữu căn hộ trong các trường hợp sau đây: a) Ban quản trị không báo cáo kết quả hoạt động cho hội nghị nhà chung cư theo quy định của Quy chế này;" Như vậy suốt gần 3 năm nhiệm kỳ hoạt động, ban quản trị không có bất cứ một báo cáo kết quả hoạt động cho hội nghị nhà chung cư (thậm chí được các chủ sở hữu yêu cầu) thì đủ điều kiện bãi miễn theo quy định tại HNNCC bất thường do UBND Phường tổ chức lần này không ạ? Cảm ơn và kính chào.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Ông (Bà) Nguyễn Thúy An, Về câu hỏi của Ông (Bà), Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: a) Bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị - Điểm ba Khoản 1 Điều 14 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định Hội nghị nhà chung cư bất thường được tổ chức khi có một trong các trường hợp sau đây: “Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới”. Điểm b Khoản 5 Điều 14 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về Ủy ban nhân dân cấp phường có trách nhiệm tổ chức hội nhà chung cư, cụm nhà chung cư bất thường để quyết định một trong các nội dung quy định tại các Điểm a, b hoặc c Khoản 1 Điều này khi có một trong các trường hợp sau đây: “Có đơn của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao đề nghị tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường để quyết định một trong các nội dung quy định tại các Điểm a, b hoặc c Khoản 1 Điều này nhưng Ban quản trị nhà chung cư không tổ chức hội nghị nhà chung cư; cụm nhà chung cư bất thường”. Do vậy, khi Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bất thường cũng có thể xem xét việc bãi miễn toàn bộ thành viên Ban quản trị theo đề nghị của các chủ sở hữu căn hộ. b) Điều kiển để bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị Khoản 2 Điều 26 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định “2. Việc bãi miễn Ban quản trị, thanh viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thực hiện khi có đề nghị của Ban quản trị hoặc đề nghị của đại diện chủ sở hữu căn hộ trong các trường hợp sau đây: a) Ban quản trị không báo cáo kết quả hoạt động cho hội nghị nhà chung cư theo quy định của Quy chế này…”. Do đó, đối với trường hợp Ban quản trị không báo cáo kết quả hoạt động cho hội nghị nhà chung cư theo quy định và có đơn đề nghị của đại diện chủ sở hữu căn hộ thì có thể tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường để bãi miễn Ban quản trị nhà chung cư.
Số lượng lượt xem: 1756