CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án
Thứ ba, 23/07/2019, 05:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án
Người gửi: Nguyễn Văn Bảo Email: ngvanbao@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Thẩm quyền của Sở Xây dựng được phép phê duyệt, thẩm định đối với dự án có quy mô như thế nào ? Căn cứ theo Nghị định, thông tư nào ? Xin cảm ơn !
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Nguyễn Văn Bảo. Phòng Thẩm định dự án Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau: Theo quy định hiện hành, thẩm quyền được phép thẩm định, phê duyệt dự án được quy định tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định; Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết mội số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố, do đó theo khoản 2 Điều 1 của Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 nêu thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình "Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt. Đầu mối thầm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc cấp quyết định đầu tư...". Ngoài ra, đối với dự án thuộc nguồn vốn ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án của Sở Xây dựng được quy định tại Quy định Ban hành kèm theo Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh.
Số lượng lượt xem: 2165