title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch số 5862/KH-SXD-QLCLXD ngày 01/6/2020 của Sở Xây dựng về Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Phòng Quản lý đô thị thuộc ủy ban nhân dân các quận, huyện năm 2020
Thứ năm, 04/06/2020, 02:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Khoản 4 Điều 9 Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố), Sở Xây dựng lập Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Phòng Quản lý đô thị thuộc ủy ban nhân dân các quận, huyện năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

- Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo các quy định pháp luật hiện hành;

- Trao đổi, ghi nhận các ý kiến, đề xuất, vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

- Đánh giá tình hình thực hiện, chấn chỉnh các thiếu sót trong quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của các cơ quan được phân công.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra phải tuân thủ theo quy định pháp luật, theo kế hoạch kiểm tra; kết thúc kiểm tra có báo cáo kết quả;

- Các thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được phát hiện trong quá trình kiểm tra phải được chấn chỉnh kịp thời.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thành phần đoàn kiểm tra

Đoàn kiểm tra gồm:

- 01 lãnh đạo phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng – Sở Xây dựng: Trưởng đoàn;

- 03 công chức Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng – Sở Xây dựng: Thành viên và Thư ký.

2 Đối tượng kiểm tra: Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện

3. Nội dung kiểm tra

- Công tác hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình được Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định đầu tư hoặc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn;

- Công tác tham mưu phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác;

- Công tác tham mưu phối hợp Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn. Cung cấp thông tin các nhà thầu vi phạm an toàn lao động trong thi công xây dựng cho Sở Xây dựng để đăng tải trên trang thông tin điện tử;

- Công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn;

- Công tác báo cáo sự cố và giải quyết sự cố công trình xây dựng;

- Công tác xử lý đối với công trình trên địa bàn có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác sử dụng theo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Công tác tham mưu tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Xây dựng định kỳ hằng năm, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn;

- Công tác thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình theo thẩm quyền;

- Tình hình xử lý vi phạm về chất lượng, công tác quản lý chất lượng và an toàn thi công xây dựng;

- Kiểm tra kết quả thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu 01 công trình (bao gồm kiểm tra thực tế công trình và quy trình thụ lý hồ sơ).

4. Phương pháp kiểm tra

- Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra tại trụ sở làm việc của cơ quan được kiểm tra; kiểm tra hồ sơ, tài liệu; ghi nhận, hướng dẫn các vấn đề phát sinh, vướng mắc và trao đổi với các bên trong quá trình kiểm tra;

- Kiểm tra hiện trường bao gồm kiểm tra hiện trạng chất lượng công trình bằng trực quan, ghi nhận, đánh giá công tác kiểm tra nghiệm thu;

- Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm;

- Trong quá trình kiểm tra, nếu có những vấn đề chưa rõ, các cơ quan, tổ chức báo cáo bổ sung, giải trình cho Đoàn kiểm tra trong 05 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra.

5. Thành phần tham dự

- Đoàn kiểm tra;

- Đại diện cơ quan, tổ chức được kiểm tra: mời lãnh đạo đơn vị và các cá nhân liên quan đến nội dung kiểm tra.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Đoàn kiểm tra bắt đầu hoạt động từ khi có Quyết định thành lập đoàn và kết thúc khi báo cáo kết quả kiểm tra được lãnh đạo Sở Xây dựng thông qua trình  Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; phổ biến kế hoạch kiểm tra tối thiểu trước 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kiểm tra.

3. Thời gian kiểm tra:

- Từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2020;

- Chi tiết danh sách kiểm tra và thời gian kiểm tra theo Phụ lục 1 đính kèm. Trường hợp có điều chỉnh lịch kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ thông báo cho cơ quan được kiểm tra trước 03 ngày làm việc.

4. Việc tổng hợp thông tin, số liệu và các tài liệu bổ sung của các cơ quan, tổ chức được thực hiện ngay sau khi kết thúc buổi kiểm tra và khi nhận được báo cáo, hồ sơ bổ sung (nếu có).

5. Sau 15 ngày, kể từ ngày kiểm tra cuối cùng trong danh sách kiểm tra, tổ chức họp với các đơn vị liên quan để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

6. Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố sau 15 ngày kể từ ngày họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

Nội dung Kế hoạch số 5862/KH-SXD-QLCLXD được đăng tải tại đây.

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 5696
Tin mới hơn
Tin đã đưa