CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Nhà ở xã hội
Thứ hai, 22/07/2019, 15:32 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Nhà ở xã hội
Người gửi: Phùng Văn Thắng Email: thangphung.hui@gmail.com
Địa chỉ: 274 Dương Quảng Hàm Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 27/04/2018
Nội dung: Xin chào sở xây dựng TP.HCM. Xin cho tôi hỏi, trong mẫu số 03 về xá nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập. tôi là CNVC đang công tác và làm việc tại một cơ quan nhà nước. tôi có giấy tạm chú trên 1 năm tại tp hcm. vậy đơn vị ký xác nhận cho tôi là thủ trưởng nơi cơ quan làm việc hay lãnh đạo UBND xã. Xin cảm ơn !
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Phùng Văn Thắng, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo Điều 49 Luật Nhà ở quy định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, gồm: “… 4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; 5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; 7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;” Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 c3ua Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, quy định: “Đối tượng quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc về đối tượng và thực trạng nhà ở”. Theo mẫu số 03 – Mẫu Giấy xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập, Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng), có ghi chú nội dung cơ quan xác nhận: “Gửi cơ quan, đơn vị của người đề nghị xác nhận (nếu hộ gia đình có 02 người trở lên là đối tượng thuộc 02 cơ quan, tổ chức thì phải gửi đề nghị đến các cơ quan, tổ chức để được xác nhận). Trường hợp người đề nghị xác nhận đã nghỉ việc, nghỉ chế độ hoặc hành nghề tự do thì UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên chỉ xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở, không phải xác nhận về điều kiện thu nhập. Hiện nay, ông đang làm việc tại một cơ quan Nhà nước, do đó Mẫu số 03 nêu trên sẽ do cơ quan, nơi ông đang làm việc xác nhận.
Số lượng lượt xem: 222