CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 12:06 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng
Người gửi: Hồ Đức Email: vesta.cabinet@gmail.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi a/c Sở xây dựng Tp.HCM! Cho tôi được hỏi việc sản xuất chậu rửa (thiết bị vệ sinh) trong danh mục các sản phẩm vật liệu xây dựng mà không phải là chất liệu bằng sứ được quy định trong văn bản quy định nào? Việc doanh nghiệp tôi áp dụng vật liệu khác để sản xuất chậu rửa (lavabo) phải tuân theo quy định tiêu chuẩn chất lượng nào và có được phép sản xuất, lưu hành hay không nếu chúng tôi sản xuất bằng vật liệu nhựa, vật liệu này đã được Trung Tâm Quacert 3 thử nghiệm và chứng nhận Nếu phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn sản xuất thì chúng tôi phải xin giấy phép sản xuất sản phẩm này ở đâu ? Các thủ tục đăng ký giấy phép sản xuất và giấy chứng nhận đăng ký, công bố tiêu chuẩn chất lượng. Rất mong nhận hồi âm từ Sở. Trân trọng./.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Hồ Đức, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng mã số QCVN 16:2014/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Xây dựng; đối với thiết bị vệ sinh; chỉ có các sản phẩm sứ vệ sinh bao gồm xí bệt, tiểu nữ; chậu rửa; xí xổm mới thuộc danh mục phải thực hiện chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy, công bố hợp quy và đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng. Hiện nay, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thiết bị vệ sinh chỉ có tiêu chuẩn số TCVN 6073:2005 Sản phẩm sứ vệ sinh – Yêu cầu kỹ thuật. Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng nguyên liệu khác sản xuất thiết bị vệ sinh (không dùng sứ); để sản phẩm được sản xuất, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng; sản phẩm phải đáp ứng các điều kiện: Sản phẩm phải được người sản xuất công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là: “Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các phương tiện sau đây: a) Bao bì hàng hóa; b) Nhãn hàng hóa; c) Tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa. Nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không được trái với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành”. Trường hợp sản phẩm không có tiêu chuẩn quốc gia để đơn vị có thể nghiên cứu áp dụng; đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 20 – Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Tổ chức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở để áp dụng trong hoạt động sản xuất của đơn vị. Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên thành tựu khoa học và công nghệ, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài làm tiêu chuẩn cơ sở. Trình tự, thủ tục xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở thực hiện theo quy định tại Mục IV - Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật có liên quan. Ngoài ra, đề nghị đơn vị chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến sản xuất vật liệu xây dựng: Đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền; thực hiện các thủ tục về môi trường; Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2011; Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014; Quy định khu vực, đường phố, địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận – huyện do Ủy ban nhân dân quận – huyện ban hành theo quy định tại Mục II và Khoản 1 Mục III – Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.
Số lượng lượt xem: 281