title Chỉ đạo của lãnh đạo

Tăng cường truyền thông về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và 51 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố
Thứ tư, 24/05/2023, 02:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố và kết quả thực hiện 51 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.

Kế hoạch nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện 51 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.

Ngoài ra, kế hoạch cũng hướng đến thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Để quá trình thực hiện kế hoạch hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu kế hoạch cần bám sát chủ trương, kế hoạch của Thành phố về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện 51 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố, đảm bảo công tác truyền thông sâu rộng, kịp thời đến người dân, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng và tham gia phản biện của người dân Thành phố về các kết quả đạt được trong thời gian qua.

Kế hoạch cũng cần đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền cần kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực, mang tính xây dựng, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Việc truyền thông cần tạo đồng thuận xã hội, người dân và doanh nghiệp ở mức độ cao nhất. Truyền thông luôn đi trước, chủ động, kịp thời, nội dung thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt và định hướng dư luận.

Để thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu kế hoạch cần phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông như: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, viễn thông, Internet, hệ thống thông tin cơ sở; khai thác tốt các trang Fanpage của cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng cần xác định rõ trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của từng cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, nhất quán, minh bạch và hiệu quả.

Theo kế hoạch, các nội dung trọng tâm được đẩy mạnh tuyên truyền bao gồm: Tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP trong quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết trên.

Tuyên truyền kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tuyên truyền việc triển khai các chương trình, dự án phát triển hạ tầng Thành phố; Truyền thông về dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội; Tuyên truyền các giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023; Tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình trong lao động, sản xuất, giải thưởng sáng tạo, khoa học cấp Nhà nước và có thành tích tốt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, kế hoạch cũng cầu thông tin về công tác triển khai và kết quả lập quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Thông tin về kết quả đánh giá chung trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố gắn với Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

UNBD Thành phố giao các đơn vị liên quan và yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo truyền thông đồng bộ, hiệu quả.

Thanh Mai

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 89
Tin mới hơn
Tin đã đưa