title Thông tin về người phát ngôn của Sở Xây dựng

Thông báo số 12517/TB-SXD-VP ngày 13/12/2021 của Sở Xây dựng về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2021 của Sở Xây dựng
Thứ ba, 14/12/2021, 06:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 12517/TB-SXD-VP

Căn cứ Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng thông báo Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Xây dựng:

1. Giám đốc Sở Xây dựng:

- Họ tên: Trần Hoàng Quân

- Số điện thoại: 0903817135

- Địa chỉ email: thquan.sxd@tphcm.gov.vn

2. Người được Giám đốc Sở Xây dựng ủy quyền, giao nhiệm vụ phát ngôn:

- Họ tên: Bùi Văn Hiếu

- Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở

- Số điện thoại: 0908217217

- Địa chỉ email: bvhieu.sxd@tphcm.gov.vn

Sở xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị để biết, phối hợp thực hiện./.

QT

Số lượng lượt xem: 152
Tin mới hơn
Tin đã đưa