title Thông tin về người phát ngôn của Sở Xây dựng

Thông báo số 8339/TB-SXD-VP ngày 09/7/2019 của Sở Xây dựng về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Xây dựng
Thứ tư, 10/07/2019, 06:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 07/5/2019 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Nhằm tăng cường công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Giám đốc Sở chỉ đạo như sau:

I. NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

1. Giám đốc Sở: Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Xây dựng.

2. Các Phó Giám đốc Sở: Trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở có văn bản ủy quyền cho Phó Giám đốc phụ trách thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; văn bản ủy quyền được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng trong thời hạn 12 (mười hai) giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền (Theo mẫu Phụ lục 1 đính kèm).

II. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

1. Tiếp nhận yêu cầu, cung cấp thông tin cho báo chí

Phân công Chánh Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức họp báo định kỳ, đột xuất theo quy định.

1.2. Là đầu mối phối hợp Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ và đột xuất, bất thường theo quy định.

1.3. Là đầu mối thực hiện việc tiếp nhận yêu cầu trả lời của các cơ quan báo chí theo quy định tại Mục 2 Chương IV Luật báo chí; lập Phiếu trình (Theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm), trình Giám đốc Sở duyệt đề xuất, chuyển Thủ trưởng các phòng, đơn vị để kiểm tra, xử lý thông tin. Trường hợp nội dung có liên quan đến nhiều phòng, đơn vị, thì ghi rõ phòng, đơn vị chủ trì và phòng, đơn vị phối hợp tham mưu nội dung trả lời. Thời hạn thực hiện không quá 01 (một) ngày làm việc.

1.4. Trường hợp nội dung yêu cầu liên quan đến việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, Chánh Văn phòng lập Phiếu chuyển (Theo mẫu Phụ lục 3 đính kèm) chuyển Chánh Thanh tra Sở xử lý theo quy định.

2. Xử lý thông tin, tham mưu và duyệt văn bản trả lời cho báo chí

2.1. Thủ trưởng phòng, đơn vị phối hợp: Tiếp nhận Phiếu chuyển từ Chánh Văn phòng; kiểm tra, tổng hợp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến lĩnh vực chuyên môn phụ trách; dự thảo văn bản trả lời, kèm tài liệu có liên quan (nếu có); chuyển đến phòng, đơn vị chủ trì. Thời hạn thực hiện không quá 03 (ba) ngày làm việc.

2.2. Thủ trưởng phòng, đơn vị chủ trì: Tiếp nhận Phiếu chuyển từ Chánh Văn phòng; kiểm tra, tổng hợp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến lĩnh vực chuyên môn phụ trách và văn bản của phòng, đơn vị phối hợp; tham mưu nội dung, dự thảo văn bản trả lời, kèm tài liệu có liên quan (nếu có); trình Phó Giám đốc phụ trách. Thời hạn thực hiện không quá 05 (năm) ngày làm việc, bao gồm cả 03 (ba) ngày làm việc của phòng, đơn vị phối hợp.

2.3. Phó Giám đốc phụ trách: Theo ủy quyền của Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách duyệt nội dung dự thảo văn bản trả lời và danh mục tài liệu kèm theo (nếu có). Thời hạn thực hiện không quá 01 (một) ngày làm việc.

2.4. Giám đốc Sở: Đối với trường hợp Giám đốc Sở không ủy quyền và đối với các nội dung phức tạp, nhạy cảm, Phó Giám đốc phụ trách trình Giám đốc Sở duyệt nội dung văn bản trả lời, kèm tài liệu có liên quan (nếu có); Giám đốc Sở sẽ trực tiếp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hoặc xem xét, ủy quyền cho Phó Giám đốc phụ trách.

3. Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Văn phòng tiếp nhận nội dung trả lời báo chí đã được Ban Giám đốc phê duyệt, phát hành văn bản trả lời, kèm tài liệu có liên quan (nếu có) hoặc xếp lịch để Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc phụ trách (Theo ủy quyền của Giám đốc Sở) trả lời phỏng vấn.

III. TỪ CHỐI, KHÔNG PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

1. Thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin về vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

3. Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố.

4. Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố.

Giám đốc Sở yêu cầu các đồng chí Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Thông báo này; đảm bảo công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, hiệu quả và đúng quy định pháp luật; giao Chánh Văn phòng theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Thông báo này; kịp thời tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo khi có thay đổi quy định phát luật có liên quan hoặc khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file Thông báo số 8339/TB-SXD-VP ngày 09/7/2019 của Sở Xây dựng

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 754
Tin mới hơn
Tin đã đưa