Hướng dẫn thủ tục hành chính

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
Thứ năm, 06/05/2021, 07:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trình tự thực hiện:

I. Trình tự thực hiện bổ sung, điều chỉnh một số nội dung tại bước 1, bước 2 và bước 3, cụ thể:

- Bổ sung và điều chỉnh đoạn đầu Bước 1 như sau:

Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc sở và cấp tương đương theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 13 Luật Tố cáo năm 2018, người tố cáo phải gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) đến người có thẩm quyền giải quyết.

Trước khi thụ lý tố cáo, nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác minh hoặc giao cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo; nếu tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở và cấp tương đương thì Giám đốc sở và cấp tương đương  xác minh hoặc giao cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc phòng, ban chuyên môn thuộc thuộc sở và cấp tương đương xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo.

- Điều chỉnh nội dung 1 và 2 Bước 2 như sau:

1. Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành xác minh hoặc giao cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh xác minh nội dung tố cáo; nếu tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở và cấp tương đương thì Giám đốc sở và cấp tương đương tiến hành xác minh hoặc giao cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc phòng, ban chuyên môn thuộc thuộc sở và cấp tương đương xác minh nội dung tố cáo (gọi chung là người xác minh nội dung tố cáo). Việc giao xác minh nội dung tố cáo phải thực hiện bằng văn bản.

2. Trường hợp người giải quyết tố cáo giao cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc các phòng, ban chuyên môn thuộc thuộc sở và cấp tương đương xác minh nội dung tố cáo thì văn bản giao xác minh nội dung tố cáo thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Tố cáo. Thủ trưởng cơ quan Thanh tra hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo có trách nhiệm thành lập Tổ xác minh theo quy định.

- Điều chỉnh nội dung 1 Bước 3 như sau:

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở và cấp tương đương (theo thẩm quyền) ban hành kết luận nội dung tố cáo.

II. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính điều chỉnh như sau:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở và cấp tương đương.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Thanh tra sở; phòng, ban chuyên môn thuộc sở cấp tương đương.

Cách thực hiện:
Hồ sơ:
Thời gian giải quyết:

Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

 

Địa điểm: 

- Đối với thủ tục giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Trụ sở cơ quan các sở và cấp tương đương, Thanh tra thành phố (tùy thuộc lĩnh vực phụ trách, Giám đốc sở, Chánh Thanh tra thành phố có trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo).

- Đối với thủ tục giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố: Trụ sở các sở, ban, ngành tùy thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

Đối tượng:
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Phí, lệ phí
Không
Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Luật Tố cáo năm 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐCP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

- Quyết định số 700/QĐTTCP ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

- Văn bản số 292/TTCP-VP ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ về việc đính chính nội dung tại Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ.

Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 761