Hướng dẫn thủ tục hành chính

Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh
Thứ tư, 10/05/2023, 07:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Nhà ở
Trình tự thực hiện:

1. Điều chỉnh trình tự thực hiện như sau:

- Bước 1: Chủ đầu tư trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ (bản sao có chứng thực) đến Sở Xây dựng nơi có dự án để đề nghị tổ chức thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do mình đầu tư xây dựng.

- Bước 2: Thẩm định

+ Trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà ở hội và đã được kiểm toán về chi phí của dự án theo quy định thì Sở Xây dựng có thể căn cứ vào báo cáo kiểm toán để thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội của dự án.

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ đề nghị thẩm định giá của chủ đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định và có văn bản thông báo kết quả thẩm định cho chủ đầu tư, trong đó nêu rõ các nội dung đồng ý và nội dung cần chỉnh sửa (nếu có).

2. Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng (Công văn số 2693/UBND-ĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giao Sở Xây dựng là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thẩm định giá bán, giá cho thuê và giá cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án không phải bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công).

Cách thực hiện:
Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, Quận 3)
Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đề nghị thẩm định giá.

Hồ sơ đề nghị thẩm định theo quy định tại Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng gồm:

+ Công văn đề nghị định giá, điều chỉnh giá;

+ Phương án giá;

+ Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, đính kèm bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định (nếu có);

+ Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định;

+  Các tài liệu khác có liên quan.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết:
30 ngày kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ đề nghị thẩm định giá của chủ đầu tư
Đối tượng:
Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Văn bản thông báo kết quả thẩm định.
Phí, lệ phí
Không.
Tên mẫu đơn:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

- Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội;

- Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015;

- Quyết định số 1039/QĐ-BXD ngày 13/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Công văn số 2693/UBND-ĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thẩm định giá bán, giá cho thuê và giá cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án không phải bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 2425