title Khen thưởng Xử phạt

Tình hình, kết quả triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính tại Sở Xây dựng
Thứ năm, 06/07/2017, 01:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

I. Thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, Sở Xây dựng gặp một số khó khăn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013, Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Bộ Xây dựng, cụ thể:

- Ngày 25 tháng 9 năm 2015, Sở Xây dựng có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm về hoạt động xây dựng. Ngày 06 tháng 10 năm 2015, Sở Xây dựng có Văn bản số 12121/SXD-TT kiến nghị Bộ Xây dựng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, áp dụng thực hiện Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và Thông tư số 02/2014/TT-BXD.

- Ngày 07 tháng 10 năm 2015, Sở Xây dựng tiếp tục có Văn bản số 12210/SXD-PC gửi Bộ Xây dựng về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng có các Công văn gửi Sở Tư pháp: Công văn số 6756/SXD-TT ngày 26 tháng 4 năm 2016 về những khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Công văn số 14591/SXD-TT ngày 19 tháng 9 năm 2016 có ý kiến về căn cứ pháp lý xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

- Ngày 07 tháng 10 năm 2015, Sở Xây dựng tiếp tục có Văn bản số 12210/SXD-PC gửi Bộ Xây dựng về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Sở Xây dựng.

- Ngày 22 tháng 9 năm 2016, Sở Xây dựng có Công văn số 14779/SXD-PC góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Đồng thời, Sở Xây dựng đã có các công văn xin ý kiến Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và phúc đáp Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc áp dụng Nghị định 180/207/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 theo Văn bản số 510/TTr-TH ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Thanh tra Bộ Xây dựng, cụ thể: Công văn số 17919/SXD-TT ngày 18 tháng 11 năm 2016; Công văn số 18148/SXD-TT ngày 24 tháng 11 năm 2016; Công văn số 16736/TT ngày 02 tháng 11 năm 2016 và Công văn số 15011/TT ngày 11 tháng 10 năm 2016.

2. Công tác phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Sở Xây dựng thường xuyên thực hiện phổ biến, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính, cụ thể:

- Tổ chức, triển khai pháp luật bằng hình thức thi trắc nghiệm, tìm hiểu về Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013, Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Bộ Xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 liên quan đến công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và một số Nghị định, Thông tư khác có liên quan đối với cán bộ, công chức tại Sở Xây dựng thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ.

- Đồng thời, Sở Xây dựng đã có Công văn số 576/SXD-TT ngày 12 tháng 01 năm 2016, gửi Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện về việc hướng dẫn một số vướng mắc khi áp dụng Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Bộ Xây dựng và việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật khi xử lý vi phạm hành chính về xây dựng; Công văn số 13780/SXD-TT ngày 05 tháng 9 năm 2016, gửi Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện có ý kiến về áp dụng văn bản số 4608/BCT-ĐTĐL ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Bộ Công thương hướng dẫn ngừng cung cấp điện theo quy định của Luật Xây dựng.

- Ngày 21 tháng 12 năm 2016, Sở Xây dựng đã thực hiện công khai Quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng của Thanh tra Sở Xây dựng (ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-TT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chánh Thanh tra Sở) trên Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng (http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/).

3. Công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Hàng năm, Sở Xây dựng đã cử công chức, nhân viên tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch chiêu sinh của Sở Nội vụ như: Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; Trung cấp Chính trị - Hành chính; Nghiệp vụ Thanh tra viên; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành và các lớp tập huấn khác.

Phối hợp Học viện Cán bộ quản lý xây dựng, Sở Nội vụ và Trường Trung cấp Xây dựng tổ chức khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố năm 2014 với số lượng người tham dự là 742 người.

Năm 2013, Sở Xây dựng đã tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, với sự tham gia 350 người là cán bộ phụ trách xây dựng tại các địa bàn phường xã, thị trấn, Thanh tra địa bàn và Cán bộ công chức phòng Quản lý đô thị các quận huyện trong 02 ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2013; 02 lớp tập huấn dành cho 322 Chủ tịch/Phó Chủ tịch phường-xã, thị trấn vào 02 ngày 19 và 20 tháng 6 năm 2013 với số lượng tham gia hơn 300 người.

Năm 2016, Sở Xây dựng đã tổ chức hoàn thành Kế hoạch nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức và kỹ năng thực thi công vụ của lực lượng Công chức, Thanh tra viên, nhân viên với hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Thành phần Báo cáo viên gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Cán bộ Thành phố, Sở Tư pháp, lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo Thanh tra Sở, Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Phòng Cấp phép xây dựng, Phòng Thẩm định dự án, Phòng Quản lý nhà và công sở.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan có thẩm quyền

Hàng năm, Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành các Kế hoạch thanh tra và Kế hoạch kiểm tra theo quy định, trong đó việc kiểm tra, Xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm xây dựng trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở Xây dựng đã triển khai các Đoàn Thanh tra việc thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng.

5. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử lý vi phạm hành chính:

- Số lượng vụ việc xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại là: năm 2015: 12 vụ đã giải quyết xong, năm 2016: 9 vụ đã giải quyết xong, năm 2017: 5 vụ trong đó còn 3 vụ đang xử lý.

- Số lượng vụ việc xử lý vi phạm hành chính bị tố cáo: chưa có.

6. Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính

Ngày 21 tháng 6 năm 2016, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 811/QĐ-SXD-TT về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 cho Thanh tra Sở là 1.044 người;

Tính đến nay, lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng gồm 1.032 người (trong đó có 02 Thanh tra chính, 251 Thanh tra viên, 750 công chức, 29 hợp đồng), về tổ chức bộ máy, Thanh tra Sở Xây dựng bao gồm: 01 Chánh Thanh tra phụ trách chung và trực tiếp phụ trách Đội Hành chính - Tổng hợp; 04 Phó Chánh Thanh tra được phân công phụ trách các Đội Thanh tra Chuyên ngành, Đội Thanh tra Hành chính, Đội Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đội Thanh tra cơ động và 24 Đội Thanh tra địa bàn  quận - huyện thực hiện nhiệm vụ: thanh tra, kiểm tra, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013. Giám sát, theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện các Quyết định xử lý vi phạm hành chính đã có hiệu lực pháp luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Chánh Thanh tra Sở ban hành.

Lãnh đạo Sở Xây dựng luôn quan tâm, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất hỗ trợ cho công tác xử lý vi phạm hành chính (trụ sở làm việc, biên bản xử phạt vi phạm hành chính, trang thiết bị, phương tiện làm việc khác…); đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp, khóa đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức, Thanh tra viên, nhân viên Thanh tra Sở thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Sở Xây dựng thường xuyên rà soát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

Công tác báo cáo, thống kê được Sở Xây dựng thực hiện thường xuyên, định kỳ theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

II. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính

1. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính: (từ năm 2013 đến 31/3/2017)

Tổng số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chánh Thanh tra Sở ban hành: 4.652 Quyết định, trong đó:

- Số Quyết định nội dung chỉ áp dụng hình thức phạt tiền: 1.943 quyết định;

- Số Quyết định nội dung có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: 2.709quyết định (trong đó: đã thực hiện xong: 775 quyết định, chưa thực hiện xong: 1.934 quyết định;

Tổng số Quyết định lưu do đã thực hiện xong: 2.276 quyết định;

Số Quyết định đang tiếp tục theo dõi thực hiện: 2.376 quyết định.

2. Nhận xét, đánh giá về tình hình xử phạt vi phạm hành chính

Nhìn chung tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố tăng với cùng kỳ hàng năm. Các trường hợp vi phạm được Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp Ủy ban nhân dân quận/huyện, phường/xã, thị trấn phối hợp kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định.

         Tình hình vi phạm trật tự xây dựng trong các năm 2013, 2014 có giảm so với cùng kỳ năm trước. Năm 2015, 2016, số vụ vi phạm có tăng cụ thể năm 2015 là 2.866 trường hợp, tăng 322 trường hợp so với cùng kỳ năm trước, tỉ lệ tăng 13.1%; năm 2016 là 2.906 trường hợp tăng 40 trường hợp so với cùng kỳ năm trước, tỉ lệ tăng 1.4%.

Nguyên nhân do số lượng Giấy phép xây dựng tăng nhiều, cụ thể: năm 2016 là 53.997 GPXD, tăng 4848 GPXD so với cùng kỳ năm trước, tỉ lệ tăng 9,86%; năm 2015 là 49.149 GPXD, tăng 1.135 GPXD so với cùng kỳ năm trước, tỉ lệ tăng 2,36%

3. Nhận xét, đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về xử phạt vi phạm hành chính.

- Công tác xử phạt vi phạm hành chính được xác định là biện pháp trọng tâm nhằm răn đe và phòng ngừa vi phạm. Ban giám đốc Sở và lãnh đạo Thanh tra Sở chỉ đạo 24 Đội Thanh tra địa bàn quận, huyện tăng cường công tác tuần tra, phối hợp Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Đảm bảo 100% công trình xây dựng được kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định.

- Công tác quản lý, theo dõi tham mưu, đề xuất Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền đã từng bước đi vào ổn định, chặt chẽ, đúng quy định.

- Công tác xử lý hành vi vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn còn lúng túng; một số quận, huyện còn chậm xử lý hoặc xử lý kéo dài, không dứt điểm, thiếu cương quyết dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn phụ trách.

Ý thức chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư còn hạn chế, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu phát sinh công trình xây dựng sai phép tăng; Bên cạnh đó, một số đầu nậu, đầu cơ cố tình mua đất xây nhà trên đất nông nghiệp hoặc đất chưa chuyển mục đích sử dụng đất; Ngoài ra, một số người dân đăng ký sửa chữa tại Ủy ban nhân dân cấp xã nhưng tiến hành xây dựng sai nội dung đăng ký.

- Một số quy hoạch xây dựng đô thị còn chậm triển khai dẫn đến vẫn còn tình trạng vi phạm về xây dựng do có nhu cầu về nhà ở nhưng không được cấp phép xây dựng mới, chỉ được sửa chữa; thực tế nhà xuống cấp không đảm bảo an toàn, không thể sửa chữa, buộc phải xây dựng mới v.v… dẫn đến tình trạng xây dựng không phép và bức xúc của người dân khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1590
Tin mới hơn