CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Tính đơn giá nhân công và ca máy
Thứ ba, 23/07/2019, 23:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Tính đơn giá nhân công và ca máy
Người gửi: Lê Thị Như Ngọc Email: lethinhungoc.qn@gmail.com
Địa chỉ: ********* Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Hiện nay tôi đang làm dự toán một dự án xây dựng,nhưng sở chưa có công văn điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương cơ bản 1.150.000vnd và lương tối thiểu vùng là 2.700.000 vnd vậy tôi k dùng hệ số điều chỉnh nữa mà tính trực tiếp dựa trên mức lương này đựoc k?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Lê Thị Như Ngọc, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: - Ngày 02/04/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 551/BXD-KTXD về hướng dẫn việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Theo đó, Bộ Xây dựng nêu rõ: “Việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP phải dựa trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực thuộc các địa phương để xác định hệ số điều chỉnh chi phí nhân công cho phù hợp, cụ thể: 1. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ đã phù hợp với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì không điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. 2. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cở sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ mà chưa phù hợp (thấp hơn) so với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP, các địa phương tính toán, xác định và quyết định việc công bố các hệ số điều chỉnh mức chi phí nhân công cho phù hợp với từng khu vực của địa phương mình quản lý”. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng và sau khi rà soát mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã có văn bản số 7073/SXD-QLKTXD ngày 28/8/2013 trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định về điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản thực hiện, đề nghị thực hiện theo văn bản hướng dẫn Văn bản 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2012 của Sở Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 444