title Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Đất đai 2013
Thứ tư, 09/09/2020, 08:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, ngày có hiệu lực: 01/7/2014.

2. Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, ngày có hiệu lực: 01/01/2019.

3. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, ngày có hiệu lực: 18/4/2020.

4. Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, ngày có hiệu lực: 20/02/2020.

5. Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất, ngày có hiệu lực: 19/12/2019.

6. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ngày có hiệu lực: 05/01/2020

7. Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, ngày có hiệu lực: 10/12/2019.

8. Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, ngày có hiệu lực: 01/9/2019.

9. Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng, Xây dựng - Chuyển giao, ngày có hiệu lực: 01/10/2019.

10. Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ngày có hiệu lực: 05/10/2018.

11. Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, ngày có hiệu lực: 01/01/2018.

12. Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng, ngày có hiệu lực: 25/6/2017.

13. Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao, ngày có hiệu lực: 20/6/2017.

14. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, ngày có hiệu lực: 03/3/2017.

15. Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, ngày có hiệu lực: 15/11/2016.

16. Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2014 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, ngày có hiệu lực: 01/7/2015.

17. Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ về khung giá đất, ngày có hiệu lực: 29/12/2014.

18. Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ngày có hiệu lực: 25/12/2014.

19. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, ngày có hiệu lực: 01/7/2014.

20. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, ngày có hiệu lực: 01/7/2014.

21. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, ngày có hiệu lực: 01/7/2014.

22. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về giá đất, ngày có hiệu lực: 01/7/2014.

23. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai 2013, ngày có hiệu lực: 01/7/2014.

24. Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, ngày có hiệu lực: 10/01/2020.

25. Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, ngày có hiệu lực: 20/3/2018

26. Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, ngày có hiệu lực: 20/3/2018.

27. Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, ngày có hiệu lực: 01/3/2019.

28. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013, ngày có hiệu lực: 05/12/2017.

29. Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, ngày có hiệu lực: 22/12/2016.

30. Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, ngày có hiệu lực: 01/02/2016.

31. Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về giá đất, ngày có hiệu lực: 13/3/2015.

32. Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp, ngày có hiệu lực: 08/4/2014.

33. Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, ngày có hiệu lực: 11/9/2014.

34. Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc điều tra, đánh giá đất đai, ngày có hiệu lực: 13/8/2014.

35. Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, ngày có hiệu lực: 13/8/2014.

36. Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bản đồ địa chính, ngày có hiệu lực: 05/7/2014.

37. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ địa chính, ngày có hiệu lực: 05/7/2014.

38. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ngày có hiệu lực: 05/7/2014.

39. Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP, ngày có hiệu lực: 10/8/2020.

Đính kèm file: Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn tại đây.

QT

Số lượng lượt xem: 4462
Tin mới hơn
Tin đã đưa