CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hướng dẫn tra cứu thông tin hồ sơ thủ tục hành chính (05/07/2021)
Sở Xây dựng tổ chức tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021” (26/04/2021)
Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 (22/03/2021)
Nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức (12/05/2020)
Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (27/03/2020)
Thông báo về việc chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử dịch vụ công mức độ 3, 4 tại Sở Xây dựng (04/03/2020)
Kế hoạch duy trì, cải tiến và xây dựng mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Sở Xây dựng năm 2020 (19/02/2020)
Triển khai “Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (14/02/2020)
Quyết định số 5392/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (28/12/2019)
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (12/12/2019)
Thông cáo báo chí số 15919/TCBC-SXD-VP ngày 06/12/2019 của Sở Xây dựng về việc ra mắt ứng dụng Sở Xây dựng trực tuyến – App mobile SXD247 (10/12/2019)
Ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 (23/10/2019)
Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý IV năm 2019  (10/09/2019)
Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2019 (10/06/2019)
Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” (03/06/2019)
Ủy ban nhân dân Thành phố công bố danh mục 08 thủ tục được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố (10/05/2019)
Kế hoạch duy trì, cải tiến và xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO của Sở Xây dựng năm 2019 (03/05/2019)
Giảm 50% lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP (12/03/2019)
Quyết định số 153/QĐ-SXD-VP ngày 14/02/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 (20/02/2019)
Triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính sau kiểm tra (10/12/2018)