CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

title Cải cách hành chính 1

Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2019
Thứ hai, 10/06/2019, 06:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, Sở Xây dựng vừa đề ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2019:

1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực, cụ thể:

1.1. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng:

- Xây dựng Bộ thủ tục hành chính trong công tác cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng (giảm từ 3 thủ tục hành chính thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp phép xây dựng còn 1 thủ tục hành chính là cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng);

- Tháo gỡ những vướng mắc liên quan thủ tục cấp Giấy phép xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng đối với các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố (theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố) và Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (theo Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

1.2. Hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Bộ Xây dựng để công bố bộ thiết kế điển hình nhà ở xã hội cao tầng, để nhà đầu tư sử dụng các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà ở xã hội do cơ quan có thẩm quyền ban hành, được miễn thủ tục hành chính thẩm định thiết cơ sở theo quy định.

1.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai thông tin có dự án bất động sản, đặc biệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội.

2. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố công bố Bộ thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực cấp nước, thoát nước, chiếu sáng công cộng và công viên, cây xanh, trong đó, tham mưu mở rộng các thủ tục hành chính về dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng thuộc chức năng của Sở Xây dựng.

3. Tham mưu các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, như: Điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về điều chuyển vốn duy tu vận hành hạ tầng kỹ thuật, để đảm bảo pháp lý cho công tác lập, trình duyệt dự toán đấu thầu, đặt hàng lĩnh vực công ích; ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng quyết định phân khai chi tiết vốn đầu tư công các chương trình: phát triển mảng xanh; cải tạo, nâng cấp, lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng công cộng, ngầm hóa đường dây; cải tạo hệ thống thoát nước; nạo vét sông kênh rạch; thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp bách; Bộ đơn giá chuyên ngành công viên, cây xanh, để phục vụ cho công tác lập dự toán năm 2019.

4. Nâng cao chất lượng phục vụ đối với các thủ tục hành chính đang thực hiện hoặc sẽ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Triển khai nhân rộng việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đang thực hiện tại Sở; tập trung thực hiện đối với các thủ tục hành chính đang triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đưa tỷ lệ từ 40% số lượng hồ sơ hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ được giải quyết.

5. Tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo yêu cầu của công dân, tổ chức và doanh nghiệp thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn Thành phố.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định về ủy quyền cho các sở - ngành, thủ trưởng các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện một số quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

7. Thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính và Quy trình giải quyết hồ sơ hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015.

8. Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, Thẩm định dự án.... Nâng cao chất lượng việc trả lời, giải đáp thắc mắc về công tác giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ hành chính mà công dân, tổ chức và doanh nghiệp phản ánh trên Trang thông tin điện tử của Sở và đường dây nóng của Thành phố.

9. Thực hiện công tác cải cách tài chính công với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định có liên quan đến chi ngân sách để điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở và của các đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 1904
Tin đã đưa