CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố (10/05/2019)
Kế hoạch duy trì, cải tiến và xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO của Sở Xây dựng năm 2019 (03/05/2019)
Giảm 50% lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP (12/03/2019)
Quyết định số 153/QĐ-SXD-VP ngày 14/02/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 (20/02/2019)
Triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính sau kiểm tra (10/12/2018)
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH (30/11/2018)
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (21/06/2018)
Kế hoạch triển khai ISO năm 2018 của Sở Xây dựng (08/05/2018)
Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng theo Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 05/7/2017, Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 28/9/2017, Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố (18/11/2017)