Cấp phép xây dựng

title Cải cách hành chính 1

Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý IV năm 2019 
Thứ ba, 10/09/2019, 07:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở về nâng cao chất lượng phục vụ đối với các thủ tục hành chính đang thực hiện hoặc sẽ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đảm bảo các thủ tục hành chính đang triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ từ 40% số lượng hồ sơ hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ được giải quyết; tiếp tục thực hiện công tác cải cách gắn với nhiệm vụ chuyên môn năm 2019, trọng tâm là Chương trình đột phá Giảm ngập nước, Chương trình đột phá chỉnh trang và phát triển đô thị, cụ thể:

1.1. Tiếp tục triển khai Chương trình đột phá “Chỉnh trang và Phát triển đô thị”, giai đoạn 2016-2020; Tập trung thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố soạn tại Quyết định 5337/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn giai đoạn 2018-2020.

1.2. Tiếp tục hoàn chỉnh quy trình đối với thủ tục Chấp thuận đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy mô sử dụng đất từ 20ha đến dưới 100ha và có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng sau khi có ý kiến của Sở Tư pháp và Bộ Xây dựng;

1.3. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” tại Sở Xây dựng đã được Giám đốc Sở ký tại Quyết định số 1157/QĐ-SXD-PTĐT ngày 08/8/2019.

1.4. Tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo yêu cầu của công dân, tổ chức và doanh nghiệp thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn Thành phố.

1.5. Thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các Quy trình giải quyết thủ tục hành chính và Quy trình giải quyết hồ sơ hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015.

1.6. Thực hiện công tác cải cách tài chính công với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định có liên quan đến chi ngân sách để điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở và của các đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Tiếp tục hoàn chỉnh Bộ thủ tục hành chính của Sở, trong đó, có thủ tục về công tác cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng (giảm từ 3 thủ tục hành chính thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp phép xây dựng còn 1 thủ tục hành chính là cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng), đang chờ ý kiến của Bộ.

3. Tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác cấp Giấy phép xây dựng liên quan đến quy hoạch đô thị, gồm: Quy hoạch khu dân cư xây dựng mới, Quy hoạch đất hỗn hợp. Trong năm 2018, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã phối hợp với các quận, huyện rà soát, phân nhóm và xác định từng khu vực đối với quy hoạch này.

4. Kiểm tra, giám sát đầu tư các dự án liên quan đến việc kiểm tra tiến độ thực hiện và chất lượng các công trình, cụ thể các trụ sở của các quận huyện đang đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, trong quý IV năm 2019 phải hoàn tất việc kiểm tra, để giải quyết ngay các vướng mắc của các công trình đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động của Tổ Công tác và Tổ giúp việc về công tác đầu tư xây dựng thực hiện Chương trình đột phá Giảm ngập nước và Chương trình đột phá Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 807/QĐ-TCCB ngày 12 tháng 6 năm 2019, để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan thủ tục đầu tư xây dựng các Dự án nhà ở trên địa bàn Thành phố.

6. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố công bố Bộ thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực cấp nước, thoát nước, chiếu sáng công cộng và công viên, cây xanh, trong đó, tham mưu mở rộng các thủ tục hành chính về dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng thuộc chức năng của Sở Xây dựng.

7. Tham mưu các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, như: Điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về điều chuyển vốn duy tu vận hành hạ tầng kỹ thuật, để đảm bảo pháp lý cho công tác lập, trình duyệt dự toán đấu thầu, đặt hàng lĩnh vực công ích; ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng quyết định phân khai chi tiết vốn đầu tư công các chương trình về phát triển mảng xanh; cải tạo, nâng cấp, lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng công cộng, ngầm hóa đường dây; cải tạo hệ thống thoát nước; nạo vét sông kênh rạch; thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp bách; Bộ đơn giá chuyên ngành công viên, cây xanh, để phục vụ cho công tác lập dự toán năm 2019.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 2016
Tin đã đưa