Cấp phép xây dựng

title Cấp phép xây dựng

Về việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Thứ ba, 29/03/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng có nhận được Phiếu chuyển số 2845/PC-ĐTMT ngày 02/02/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kèm theo Công văn số 143/UBND ngày 25/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và Công văn số 8263/UBND-ĐT ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân quận 12 về việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại Quyết định số 27/2014/QĐ- UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. Qua xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, việc cấp giấy phép xây dựng phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “các quỵ định trước đây của Chỉnh phủ, các Bộ, cơ quan nganh Bộ, địa phương trải với Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ đều bãi bỏ”. Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo đúng Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Khi áp dụng Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, những nội dung nào trái với Luật và Nghị định thì không được áp dụng.

2. Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố; nhằm làm rõ hơn về hiệu quả của việc giải quyết cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại Quyết định 27/2014/QĐ-UBND, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng góp ý bằng văn bản (về số lượng giấy phép xây dựng có thời hạn đã cấp theo quy định tại Quyết định 27/2014/QĐ-UBND, nêu rõ những thuận lợi hoặc khó khăn và đề xuất hướng giải quyết cho từng loại đối tượng đã quy định tại Quyết định 27/2014/QĐ-UBND), gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25/02/2016 để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Xây dựng có ý kiến với nội dung trên để các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nghiên cứu và thực hiện.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 948
Tin đã đưa