Cấp phép xây dựng

title Cấp phép xây dựng

Về việc cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
Thứ hai, 21/03/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

ở Xây dựng có nhận được Văn bản số 318/UBND ngày 26/02/2016 và Công văn số 367/UBND-QLĐT ngày 04/3/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh nêu khó khăn, vướng mắc khi áp dụng Quy chế quản lý quy hoạch, đô thị chung Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn. Qua xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc cấp giấy phép xây dựng đối vói nhà ở rỉêng lẻ tại nông thôn:

Theo quy định tại khoản 3 - Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 về điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn. Đối với công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn (trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa) được miễn cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm k - khoản 2 - Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014. Đồng thời, tại điểm d - khoản 9 - Điều 6 Quyết định số 27/2014/QĐ-ƯBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, quy định ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm quy định các khu vực khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng trên địa bàn quản lý.

2. Về quy hoạch xây dựng nông thôn:

Trước đây, Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 14:2009/BXD kèm theo Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 làm cơ sở để lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn của một xã phục vụ đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới. Theo đó quy hoạch khu ở phải đảm bảo:

- Lựa chọn khu đất xây dựng nhà ở phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Kế thừa hiện trạng phân bố dân cư và phù hợp với quy hoạch mạng lưới phân bố dân cư của khu vực lớn hơn có liên quan;

+ Phát triển một lượng dân cư thích hợp, thuận lợi cho tổ chức các công trình công cộng cần thiết như nhà trẻ, trường phổ thông cơ sở, cơ sở dịch vụ,...

+ Phù hợp với đất đai, địa hình, có thể dựa vào địa hình, địa vật tư nhiên như đường sá, ao hồ, kênh mương, đồi núi, dải đất để phân định ranh giới.

Diện tích đất ở cho mỗi hộ gia đình phải phù hợp với quy định của địa phương về hạn mức được giao cho mỗi hộ gia đình.

- Mỗi lô đất gia đình gồm đất dành cho:

+ Nhà chính và nhà phụ (bếp, kho, sản xuất phụ);

+ Các công trình phụ (nhà tấm, nhà vệ sinh);

+ Lối đi, sân, chỗ để rơm rạ, củi, rác, hàng rào;

+ Đất vườn, đất ao...

Bố cục các thành phần ừong lô đất phải đảm bảo thuận tiện cho sinh hoạt và sản xuất của hộ gia đình, đồng thời tạo bộ mặt kiến trúc cho thôn xóm.

- Nhà ở trong các điểm dân cư nông thôn phải đảm bảo tiêu chuẩn và tiện nghi, phù hợp với phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

Đồng thời, Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD- BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Do đó, để đảm bảo điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, trên cơ sở QCVN 14:2009/BXD và Thông tư liên tịch nêu trên, ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh phải lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn nhằm giải quyết cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

3. Việc áp dụng Quy chế quản lý quy hoạch, đô thị chung Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố:

Đối với nhà ở nông thôn tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị riêng; chưa có Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng được áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 29 Quy chế quản lý quy hoạch, đô thị chùng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố tính trên phần diện tích đất ở. Theo đó, trên cơ sở quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thực hiện giao đất cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở và thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định.

Như vậy, để có cơ sở cấp giấy phép xây dựng theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh phải quy định cụ thê các khu vực khi xây dựng phải có giây phép xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở theo hạn mức quy định và thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

Sở Xây dựng có ý kiến với nội dung trên để Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 2772
Tin đã đưa