Cấp phép xây dựng

Công văn số 2277/SXD-TT ngày 05/3/2020 của Sở Xây dựng về việc có ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến việc xử lý công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố (11/03/2020)
Triển khai “Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (14/02/2020)
Thông báo số 6225/TB-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc môn về hủy Giấy phép xây dựng có thời hạn số 4602/GPXD ngày 11/12/2017 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp (18/12/2019)
Thông báo số 6224/TB-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc môn về hủy Giấy phép xây dựng số 2004/GPXD ngày 05/6/2018 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp (18/12/2019)
Thông báo về hủy Giấy phép xây dựng có thời hạn 3439/GPXD ngày 18/9/2017 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp (24/06/2019)
Giảm 50% lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP (12/03/2019)
Giao lưu trực tuyến chủ đề “Cấp Giấy phép xây dựng” (13/12/2018)
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (09/10/2017)
Kết quả thực hiện công tác cấp Giấy phép xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Xây dựng (01/10/2017)
Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (25/06/2017)
Về việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố (29/03/2016)
Về việc cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn (21/03/2016)
Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình (02/08/2015)
Tình hình cấp giấy phép xây dựng (02/08/2015)
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hổ Chí Minh Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (11/08/2014)
Quy định mới và so sánh sự khác nhau với quy định cũ về cấp phép xây dựng (20/08/2013)
Tóm tắt một số nội dung trọng tâm khi thực hiện các quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (30/07/2013)
Danh mục các công trình được cấp phép xây dựng và sửa chữa lớn (đến tháng 3 năm 2013) (23/06/2013)
Cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (22/06/2013)
Công trình đã được sở xây dựng cấp giấy phép xây dựng trong năm 2012 (28/02/2013)