Chỉ số giá xây dựng TP.HCM

Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9, quý III, tháng 10, 11, 12, quý IV và cả năm 2020 trên địa bàn TPHCM (Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND TPHCM) (01/03/2021)
Chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 3, quý I và tháng 4, 5, 6, quý II năm 2020 trên địa bàn TPHCM (Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND TPHCM) (01/03/2021)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 12), quý III, quý IV và cả năm 2019 trên địa bàn TPHCM (Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND TPHCM) (01/03/2021)
Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 1 đến tháng 6), Quý I, Quý II năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1176/QĐ-SXD-KTXD ngày 13/8/2019) (21/02/2020)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 10 đến tháng 12), Quý IV năm 2018 và cả năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 12/QĐ-SXD-KTXD ngày 09/01/2019 của Sở Xây dựng) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9) Quý III năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 11/QĐ-SXD-KTXD ngày 09/01/2019 của Sở Xây dựng) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 đến tháng 6 và quý II năm 2018 (Quyết định số 1550/QĐ-SXD-KTXD ngày 04/10/2018 của Sở Xây dựng) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01 đến tháng 3 và Quý I năm 2018 (Quyết định 1142/QĐ-SXD-KTXD ngày 27/7/2018) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 10 đến tháng 12), Quý IV năm 2017 và Năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 194/QĐ-SXD-KTXD ngày 05/02/2018) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9), Quý III năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 2025/QĐ-SXD-KTXD ngày 28/12/2017) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2017, Quý II/2017 (Quyết định số 1431/QĐ-SXD-KTXD ngày 25/9/2017) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01/2017 đến tháng 3/2017, Quý I/2017 (Quyết định số 664/QĐ-SXD-KTXD ngày 29/5/2017) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2016, Quý IV/2016 và năm 2016 (Quyết định số 80/QĐ-SXD-KTXD ngày 12/01/2017) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9); Quý III năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1603/QĐ-SXD-KTXD ngày 29/11/2016) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 4 đến tháng 6); Quý II năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 970/QĐ-SXD-KTXD ngày 25/7/2016) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 3); Quý I năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 757/QĐ-SXD-KTXD ngày 07/6/2016) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 10 đến tháng 12); Quý IV năm 2015 và cả năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 82/QĐ-SXD-KTXD ngày 20/01/2016) (03/02/2016)
Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 7 đến tháng 9); Quý III năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1708/QĐ-SXD-KTXD ngày 01/12/2015) (03/02/2016)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 6); Quý I, II năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1497/QĐ-SXD-KTXD ngày 12/10/2015) (18/11/2015)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 12); Quý I, II, III, IV/2014 và năm 2014 (Quyết định số 432/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 09/4/2015) (04/05/2015)