Chỉ số giá xây dựng TP.HCM

Quyết định số 58/QĐ-SXD-KTXD ngày 12/01/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 12, Quý IV và năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (13/01/2023)
Quyết định số 2383/QĐ-SXD-KTXD ngày 09/12/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (12/12/2022)
Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 9, Quý III và tháng 10 năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 2121/QĐ-SXD-KTXD ngày 11/11/2022 của Sở Xây dựng) (14/11/2022)
Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 6, Quý I và Quý II năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1776/QĐ-SXD-KTXD ngày 28/09/2022 của Sở Xây dựng) (11/10/2022)
Quyết định số 564/QĐ-SXD-KTXD ngày 27/04/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 12, Quý I đến Quý IV và năm 2021 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. (29/04/2022)
Quyết định số 389/QĐ-SXD-KTXD ngày 28/3/2022 của Sở Xây dựng về việc Công bố tỷ trọng các thành phần chi phí theo năm gốc 2020 để làm cơ sở xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Thành phố trong các năm liên tục tiếp theo (28/03/2022)
Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9, quý III, tháng 10, 11, 12, quý IV và cả năm 2020 trên địa bàn TPHCM (Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND TPHCM) (01/03/2021)
Chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 3, quý I và tháng 4, 5, 6, quý II năm 2020 trên địa bàn TPHCM (Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND TPHCM) (01/03/2021)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 12), quý III, quý IV và cả năm 2019 trên địa bàn TPHCM (Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND TPHCM) (01/03/2021)
Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 1 đến tháng 6), Quý I, Quý II năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1176/QĐ-SXD-KTXD ngày 13/8/2019) (21/02/2020)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 10 đến tháng 12), Quý IV năm 2018 và cả năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 12/QĐ-SXD-KTXD ngày 09/01/2019 của Sở Xây dựng) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9) Quý III năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 11/QĐ-SXD-KTXD ngày 09/01/2019 của Sở Xây dựng) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 đến tháng 6 và quý II năm 2018 (Quyết định số 1550/QĐ-SXD-KTXD ngày 04/10/2018 của Sở Xây dựng) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01 đến tháng 3 và Quý I năm 2018 (Quyết định 1142/QĐ-SXD-KTXD ngày 27/7/2018) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 10 đến tháng 12), Quý IV năm 2017 và Năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 194/QĐ-SXD-KTXD ngày 05/02/2018) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9), Quý III năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 2025/QĐ-SXD-KTXD ngày 28/12/2017) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2017, Quý II/2017 (Quyết định số 1431/QĐ-SXD-KTXD ngày 25/9/2017) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01/2017 đến tháng 3/2017, Quý I/2017 (Quyết định số 664/QĐ-SXD-KTXD ngày 29/5/2017) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2016, Quý IV/2016 và năm 2016 (Quyết định số 80/QĐ-SXD-KTXD ngày 12/01/2017) (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9); Quý III năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1603/QĐ-SXD-KTXD ngày 29/11/2016) (25/03/2019)