Hướng dẫn thủ tục hành chính

12499_SXD-QLN&CS_Lê Minh Tâm_17_08_2023_09_210.pdf

Công văn số 12497/SXD-QLN&CS ngày 16/8/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án khu nhà ở xã hội Chương Dương Home

Đính kèm Công văn số 12497/SXD-QLN&CS Phòng Quản lý nhà và công sở

12497_SXD-QLN&CS_Lê Minh Tâm_17_08_2023_09_220.pdf

1687_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_17_08_2023_04_040.pdf

Trả lời câu hỏi của ông Đỗ Văn Hùng, hỏi về nhật ký an toàn lao động

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Đỗ Văn Hùng (dohung.ap15@gmail.com), nội dung như sau: “Kính gửi Sở Xây dựng TP. HCM, Trong quá trình công tác, tôi có vướng...

Trả lời câu hỏi của ông Lê Hoàng Thoại, hỏi về cấp chứng chỉ hành nghề

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Lê Hoàng Thoại (lhthoai010193 @gmail.com ), nội dung như sau: “Tôi được Sở Xây dựng tỉnh Long An cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động...

Trả lời câu hỏi của ông Lê Văn Thịnh, hỏi về dự án NOXH tại số 324 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Lê Văn Thịnh (lethinh912@gmail.com), nội dung như sau: “Xin Sở cho biết dự án NOXH PHÚ THỌ DCM tại địa chỉ số 324 Lý Thường Kiệt,...

17

NHẬT KÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Cấp chứng chỉ hành nghề

Hỏi về dự án NOXH tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10

17

1692229294002 IMG_20230816_082207.jpg

Ảnh

1692229133510 IMG_20230816_082207.jpg

Ảnh

Quyết định số 1551/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1551/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1551_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_16_08_2023_03_000.pdf

Quyết định số 1550/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1550/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1550_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_16_08_2023_02_590.pdf

Quyết định số 1549/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1549/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1549_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_16_08_2023_02_570.pdf

Quyết định số 1548/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1548/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1548_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_16_08_2023_02_550.pdf

Quyết định số 1540/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1540/QĐ-SXD-QLNGĐXD   Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1540_Q -SXD-QLNG X _Nguy n Th Mai Trinh_15_08_2023_04_400.pdf

Quyết định số 1539/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều nội dung chỉnh chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1539/QĐ-SXD-QLNGĐXD   Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1539_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_08_2023_04_380.pdf

Quyết định số 1538/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1538/QĐ-SXD-QLNGĐXD   Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1538_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_08_2023_04_370.pdf

Quyết định số 1537/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1537/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1537_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_08_2023_04_360.pdf

Quyết định số 1534/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1534/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1534_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_08_2023_04_360.pdf

Quyết định số 1530/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1530/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 1533/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1533/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1533_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_08_2023_04_350.pdf

Quyết định số 1532/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1532/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1532_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_08_2023_04_340.pdf

Quyết định số 1531/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1531/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1531_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_08_2023_04_330.pdf

1530_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_08_2023_04_320.pdf

Quyết định số 1529/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1529/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1529_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_08_2023_04_310.pdf

Quyết định số 1528/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1528/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1528_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_08_2023_04_310.pdf

Quyết định số 1527/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1)

Đính kèm Quyết định số 1527/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1527_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_08_2023_04_301.pdf

Quyết định số 1526/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1526/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1526_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_08_2023_04_300.pdf

Quyết định số 1525/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/8/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1525/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1525_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_08_2023_04_290.pdf