Hướng dẫn thủ tục hành chính

Quyết định số 1869/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1869/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1869_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_09_2023_09_420.pdf

Quyết định số 1868/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/9/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung nội dungchứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1868/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1868_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_09_2023_09_410.pdf

Quyết định số 1867/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1867/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1867_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_09_2023_09_390.pdf

Quyết định số 1866/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1866/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1866_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_09_2023_09_380.pdf

Quyết định số 1862/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1862/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1862_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_14_09_2023_09_520.pdf

Quyết định số 1861/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1861/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1861_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_14_09_2023_09_530.pdf

Quyết định số 1860/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1860/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1860_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_14_09_2023_09_510.pdf

Quyết định số 1859/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1859/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1859_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_14_09_2023_09_510.pdf

Quyết định số 1858/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1858/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1858_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_14_09_2023_09_500.pdf

Quyết định số 1857/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1857/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1857_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_14_09_2023_09_480.pdf

Quyết định số 1856/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1856/QĐ-SXD-QLNGĐXD   Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1856_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_14_09_2023_09_470.pdf

Quyết định số 1855/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1855/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1855_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_14_09_2023_09_450.pdf

Quyết định số 1846/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1846/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1846_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_13_09_2023_09_000.pdf

Quyết định số 1845/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1845/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1845_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_13_09_2023_09_080.pdf

Quyết định số 1844/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/9/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1844/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1844_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_13_09_2023_09_090.pdf

Quyết định số 1843/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1843/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1843_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_13_09_2023_09_110.pdf

Quyết định số 1842/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1)

Đính kèm Quyết định số 1842/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1842_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_13_09_2023_08_260.pdf

Quyết định số 1841/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1841/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1841_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_13_09_2023_08_250.pdf

Quyết định số 1840/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1)

Đính kèm Quyết định số 1840/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1840_Q -SXD-QLNHG XD_Tr n Th Ng c Loan_13_09_2023_08_240.pdf

Quyết định số 1839/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1839/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1839_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_13_09_2023_08_230.pdf

Quyết định số 1838/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1838/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1838_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_13_09_2023_08_210.pdf

16

Thông báo số 14150/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 15/9/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 18 năm 2023

Đính kèm Thông báo số 14150/TB-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

14150_TB-SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_15_09_2023_02_050.pdf

15

Quyết định số 1830/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1830/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1830_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_12_09_2023_08_340.pdf

Quyết định số 1829/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  Đính kèm Quyết định số 1829/QĐ-SXD-QLNGĐXD   Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1829_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_12_09_2023_08_340.pdf