title Giới thiệu chung

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Tổ chức - Cán bộ
Thứ tư, 05/08/2015, 06:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Phòng Tổ chức - Cán bộ có các chức năng - nhiệm vụ sau:

1. Về công tác tổ chức bộ máy :

a) Tham mưu cho Giám đốc Sở công tác tổ chức bộ máy trong việc thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng, ban cơ quan; đơn vị trực thuộc theo phân cấp và thẩm quyền được giao.

b) Thực hiện việc rà soát, bổ sung, chỉnh sửa quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng; tham mưu Giám đốc Sở ban hành chức năng, nhiệm vụ và quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng, ban cơ quan; đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

c) Tham gia công tác cải cách hành chính về tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

d) Phối hợp với các phòng, ban đề xuất việc cử hoặc thay đổi nhân sự tham gia các Ban chỉ đạo, Đoàn công tác, Tổ công tác theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố; thành lập các Ban Chỉ đạo, Đoàn công tác, Tổ Công tác của Sở Xây dựng theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

đ) Theo dõi tình hình hoạt động thực hiện quy chế của các Phòng, ban cơ quan; đơn vị trực thuộc Sở.

2. Về quản lý sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp :

a) Đề xuất việc định biên và phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm cho các phòng, ban; đơn vị trực thuộc Sở.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp cho các phòng, ban; đơn vị trực thuộc Sở.

 3. Về công tác cán bộ, công chức :

a) Thực hiện công tác tuyển dụng lao động tại cơ quan Sở và hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc.

b) Đề xuất việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức đúng ngành nghề, sở trường công tác, đúng vị trí chức danh.

c) Đề xuất cho Giám đốc Sở trong công tác điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển cán bộ.

d) Tham mưu đề xuất nâng lương bậc lương, nâng ngạch, chuyển ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức.

đ) Thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức về : chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ việc, nghỉ phép, nghỉ hưu.

e) Quản lý cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức.

g) Dự thảo nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm để trình Ban Thường vụ - Ban Giám đốc Sở.

h) Được phân công làm Thường trực của Hội đồng kỷ luật Sở Xây dựng; đề xuất việc xem xét, xử lý các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

i) Phối hợp cùng với Văn phòng theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các chỉ đạo của Giám đốc Sở, nội quy, quy định cơ quan của cán bộ, công chức, viên chức.

k) Giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức.

l) Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và theo dõi tình hình sức khoẻ cán bộ, công chức; đề xuất bố trí công tác phù hợp năng lực và sức khoẻ của cán bộ, công chức.

m) Theo dõi tình hình cán bộ hưu trí của Sở Xây dựng để đề xuất việc thăm hỏi và họp mặt hàng năm.

4. Công tác Quy hoạch cán bộ :

a) Xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ dài hạn, ngắn hạn hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt;

b) Triển khai, hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ cho các phòng, ban cơ quan, đơn vị trực thuộc;

c) Thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm.

d) Giúp Giám đốc Sở quản lý cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc Sở Xây dựng.

5. Công tác đào tạo :

a) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm; kế hoạch đào tạo dài hạn trình Giám đốc Sở phê duyệt.

b) Căn cứ các kế hoạch, chỉ tiêu, nội dung đào tạo của Ban Tổ chức Thành uỷ, Sở Nội vụ và các đơn vị đào tạo khác, đề xuất việc cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

c) Phối hợp với Trường Trung học Xây dựng mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ ngành xây dựng thành phố.

d) Quản lý việc học tập của cán bộ, công chức, viên chức. Đề xuất việc bố trí cán bộ sau đào tạo.

 6. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ :

a) Thực hiện công tác sưu tra lý lịch cán bộ, công chức; thẩm tra, xác minh các vụ việc theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

b) Quản lý hồ sơ, tài liệu mật có liên quan đến cán bộ, công chức.

c) Theo dõi tình hình và diễn biến tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc.

d) Quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức.

đ) Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Xây dựng.

e) Thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

7. Công tác đảng – đoàn thể :

a) Giúp Ban Thường vụ - Ban Chấp hành Đảng bộ Sở thực hiện việc dự thảo các nghị quyết, quyết định, kế hoạch, báo cáo, chương trình, công văn để trình Ban Thường vụ - Ban Chấp hành Đảng bộ Sở thông qua; chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp Ban Thường vụ - Ban Chấp hành Đảng bộ Sở.

b) Thực hiện công tác tiếp nhận và trình hồ sơ phát triển đảng, hồ sơ công nhận đảng viên chính thức; quản lý cập nhật hồ sơ lý lịch đảng viên; thu – chi đảng phí.

c) Giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ và báo cáo của các chi bộ trực thuộc.

d) Thực hiện chế độ báo cáo tổng hợp theo định kỳ, báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở.

 đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở giao.

 e) Theo dõi tình hình hoạt động các đoàn thể của Sở Xây dựng.

g) Chuẩn bị tài liệu để Đảng uỷ Sở các Đoàn Kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Khối và các Ban Đảng Thành uỷ.

 8. Công tác thi đua khen thưởng :

a) Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng của Sở Xây dựng.

b) Căn cứ các chỉ đạo của cấp trên xây dựng kế hoạch phát động thi đua hàng năm trình Giám đốc Sở triển khai thực hiện trong toàn Sở Xây dựng.

c) Tham mưu giúp Giám đốc Sở và Hội đồng thi đua khen thưởng tổ chức các phong trào thi đua; Sơ kết, tổng kết công tác thi đua; tuyên truyền phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức thực hiện chính sách khen thưởng; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua khen thưởng cho các phòng, ban cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc.

d) Phối hợp với Văn phòng Sở ( bộ phận Tài chính – Kế toán ) xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ thi đua khen thưởng theo quy định; quản lý và đề xuất việc cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

đ) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

e) Phối hợp với các phòng, ban trong việc xét thi đua hàng quý và hàng năm.

9. Thực hiện công tác dân chủ cơ sở :

a) Làm nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở của Sở Xây dựng; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện dân chủ cơ sở tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc.

b) Phối hợp với Công đoàn Sở, Văn phòng Sở triển khai việc thực hiện dân chủ cơ sở trong toàn Sở.

c) Thực hiện chế độ báo cáo về dân chủ cơ sở.

10. Quản lý Hội :

Giúp Giám đốc Sở theo dõi công tác quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội nghề nghiệp theo phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố.

11. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc triển khai phòng ngừa và chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Sở.

12. Kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác tổ chức – cán bộ theo phân công của Giám đốc Sở.

13. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo cho Giám đốc Sở và Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác tổ chức – cán bộ của Sở Xây dựng.

14. Quản lý tài sản của Phòng Tổ chức – Cán bộ theo phân bổ của Giám đốc Sở.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

QT

Số lượng lượt xem: 4157
Tin mới hơn
Tin đã đưa