title Phát triển đô thị

Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành
Thứ bảy, 24/01/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 20/01, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 50/QĐ-BXD về việc Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Bộ Xây dựng đề ra mục tiêu: Cụ thể hóa và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến ngành Xây dựng được nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 gồm một số chỉ tiêu chủ yếu của Ngành đề ra trong kế hoạch năm 2015 như sau:

Phủ kín quy hoạch vùng tỉnh tại tất cả các địa phương trong cả nước; 100% các đô thị có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt; 

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000, quy hoạch phân khu so với diện tích đất xây dựng đô thị trung bình đạt: 72-75%; quy hoạch chi tiết 1/500: đạt khoảng 35% so với diện tích đất xây dựng đô thị; Tỷ lệ xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung: 100%; Tỉ lệ đô thị hóa: đạt khoảng 35,5%; Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc: đạt khoảng 21,5m2 sàn/người; Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung: 80,5 - 81%; Tỷ lệ thất thoát thất thu nước: giảm xuống còn 25%; Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị: đạt 84,5 - 85%; Sản lượng xi măng tiêu thụ: đạt khoảng 70-72 triệu tấn; Giá trị sản xuất xây dựng toàn ngành (theo giá hiện hành): tăng 10% so với năm 2014.

Theo chương trình này Bộ Xây dựng đề ra 13 nội dung chính sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành, trong đó tập trung soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, đề án trong chương trình công tác năm 2015 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ được giao; ban hành kịp thời các Thông tư hướng dẫn thi hành các Nghị định sau khi được Chính phủ ban hành; Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành.

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý đầu tư xây dựng, nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới

4. Phát triển đô thị theo hướng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội; tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch

5. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển theo hướng ổn định, bền vững; tập trung thực hiện các Chương trình phát triển nhà ở, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

6. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, quy hoạch, chương trình phát triển vật liệu xây dựng, đáp ứng nhu cầu thị trường; tăng cường kiểm tra, thực hiện cân đối cung, cầu bình ổn thị trường vật liệu xây dựng

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính

8. Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Xây dựng; thực hiện tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với đẩy mạnh cổ phần hóa, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước

9. Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ

10. Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường tính tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

11. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

12. Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế

13. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền

Tại Quyết định này, Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1512
Tin mới hơn
Tin đã đưa